Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie :
Czyszczenia kanalizacji przemysłowej i sanitarnej oraz instalacji technologicznej na oczyszczalni zakładowej metodą hydrodynamiczną lub mechaniczną w 2017 roku dla Huty Cynku „Miasteczko Śl.” S.A.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY – ORMONDE POLSKA SP. Z O.O. Z KATOWIC.

Zakres wykonywanych usług obejmował będzie :
I. Czyszczenie kanalizacji wraz ze studzienkami wg poniższego zestawienia:
1. Kanalizacja sanitarna o średnicy 150mm (możliwość wystąpienia przerostów korzennych).
2. Kanalizacja sanitarna o średnicy 200mm (możliwość wystąpienia przerostów korzennych).
3. Kanalizacja deszczowa o średnicy 150mm.
4. Kanalizacja deszczowa o średnicy 200mm.
5. Kanalizacja przemysłowa (technologiczna) o średnicy 150mm.
6. Kanalizacja przemysłowa (technologiczna) o średnicy 200mm.
7. Kanalizacja przemysłowa (technologiczna) o średnicy 300mm.
8. Kanalizacja przemysłowa (technologiczna) o średnicy 400mm.
9. Kanalizacja przemysłowa (technologiczna) o średnicy 500mm.
10 .Kanalizacja przemysłowa (technologiczna) o średnicy 600mm.
11. Kanalizacja przemysłowa (technologiczna) o średnicy 800mm.
II. Wykonanie inspekcji kanalizacji kamerą TV w kolorze z zapisem na nośniku.
III. Czyszczenie wpustów ulicznych.
IV. Czyszczenie instalacji technologicznej na oczyszczalni chemicznej DN 150 o łącznej długości 400m.
V. Użycie pojazdu wysokociśnieniowego do 2500 Bar w przypadku wystąpienia bardzo twardych osadów w instalacji kanalizacyjnej.
Informacje dodatkowe dotyczące przedmiotu konkursu ofert :
• instalacje kanalizacyjne usytuowane są na głębokości do 5,5 m,
• kanalizacje są zamulone od 10 do 80 %,
• instalacje kanalizacji przemysłowej są zanieczyszczone materiałami zawierającymi związki Zn, Pb, Cd o wartości pH 1,5-12 i zróżnicowanym stopniu twardości (mogą wystąpić bardzo twarde osady),
• instalacje kanalizacyjne wykonane są z rur betonowych, kamionkowych oraz PVC,
• materiały odpadowe odzyskane podczas prac czyszczeniowych będą składowane na terenie HCM S.A.,
• prace czyszczeniowe oraz inspekcja TV będą odbywać się na czynnej kanalizacji (brak możliwości wyłączenia z eksploatacji).
Termin realizacji prac : od dnia 01.04.2017r. do dnia 31.03.2018r.
Przed opracowaniem oferty niezbędny jest przyjazd Oferenta do HCM S.A. w celu przeprowadzenia wizji lokalnej.
Sprzęt i materiały niezbędne do realizacji prac zabezpieczy Oferent.
Termin przeprowadzenia wizji lokalnej : dni robocze w godzinach 800 ÷ 1200 po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają następujące warunki:
– posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
– dysponują odpowiednim potencjałem technicznym,
– posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem ofertowym, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:
1. Koszt wykonania prac :
– dla pkt. I zakresu : koszt czyszczenia 1m kanalizacji w rozbiciu na poszczególne punkty.
– dla pkt. II zakresu : koszt wykonania inspekcji kanalizacji kamerą za 1m.
– dla pkt. III zakresu : koszt czyszczenia wpustu za 1szt.
– dla pkt. IV zakresu : całkowity koszt czyszczenia instalacji technologicznej na oczyszczalni zkładowej
– dla pkt. V zakresu : stawka 1rb pracy samochodu wysokociśnieniowego do 2500 bar wraz z obsługą.
2. Warunki i termin płatności.
3. Warunki i termin gwarancji.
4. Oświadczenie o dokonaniu wizji lokalnej.
5. Lista firm w których wykonywane były usługi w zakresie czyszczenia kanalizacji przemysłowych.
6. Wykaz posiadanego sprzętu potrzebnego do wykonania prac objętych zapytaniem.
7. Potwierdzenie dyspozycyjności na telefon 24h.
8. Zapewnienie stałego pracownika nadzorującego roboty do kontaktu z HCM S.A.

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela
Pan TOMASZ KAŁMUK tel. 32 / 2 888 444 wew. 958, kom. 512403472.
Pan MARCIN NOWAK tel. 32 / 2 888 444 wew. 658, kom. 512403452.

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Czyszczenie kanalizacji przemysłowej i sanitarnej oraz instalacji technologicznej na oczyszczalni zakładowej metodą hydrodynamiczną lub mechaniczną w 2017 roku dla Huty Cynku „Miasteczko Śl.” S.A.” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój 101) w terminie do 17 marca 2017 r. godz. 12.00.

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej.

Zastrzegamy sobie prawo do:
– swobodnego wyboru oferty,
– negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
– odstąpienie od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
– unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.