Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie:

Czyszczenia kanalizacji przemysłowej i sanitarnej oraz instalacji technologicznej na oczyszczalni zakładowej i neutralizacji ścieków kwaśnych metodą hydrodynamiczną lub mechaniczną w 2019 roku dla Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: EWELKAN z Strzebini

Zakres prac oraz dodatkowe informacje i wymagania przedstawia Załącznik Nr 1.

Termin realizacji prac:  do dnia 31.03.2020 r.

Przed opracowaniem oferty niezbędny jest przyjazd Oferenta do HCM S.A. w celu przeprowadzenia wizji lokalnej.

Sprzęt i materiały niezbędne do realizacji prac zabezpieczy Oferent.

Termin przeprowadzenia wizji lokalnej: dni robocze w godzinach 800 – 1200 po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają następujące warunki:

 1. posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym,
 3. posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem ofertowym, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Koszt wykonania poszczególnych punktów i podpunktów zakresu prac.
 2. Warunki i termin płatności.
 3. Warunki i termin gwarancji.
 4. Oświadczenie o dokonaniu wizji lokalnej.
 5. Lista firm w których wykonywane były usługi w zakresie czyszczenia kanalizacji przemysłowych.
 6. Wykaz posiadanego sprzętu potrzebnego do wykonania prac objętych zapytaniem.
 7. Potwierdzenie dyspozycyjności na telefon 24h.
 8. Zapewnienie stałego pracownika nadzorującego roboty do kontaktu z HCM S.A.

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela:

Pan TOMASZ KAŁMUK tel. 32 / 2 888 444 wew. 958, kom. 512403472.

Pan MARCIN NOWAK tel. 32 / 2 888 444 wew. 658, kom. 512403452.

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Czyszczenia kanalizacji przemysłowej i sanitarnej oraz instalacji technologicznej na oczyszczalni zakładowej i neutralizacji ścieków kwaśnych metodą hydrodynamiczną lub mechaniczną w 2019 roku dla Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A.” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A.  przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do 18 luty 2019 r. godz. 1200.

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego: http://www.hcm.com.pl/przetargi/

 

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej: http://www.hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug/

Zastrzegamy sobie prawo do:

 • swobodnego wyboru oferty,
 • negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
 • odstąpienie od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
 • unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.

Załącznik: