Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie :
Czyszczenia instalacji technologicznych w czasie postoju głównego w miesiącu czerwcu.
Zakres prac zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY – EWELKAN Z TRZEBINI.

Informacje dodatkowe dotyczące przedmiotu konkursu ofert :
• wszystkie osady i inne odpady należy przetransportować we wskazane miejsce przez HCM S.A.,
• o kolejności wykonywanych prac decydować będzie HCM S.A.
• wykonawca zapewni ciągłą pracę na zmianie I i II a w przypadku konieczności na zmianie III.

Termin realizacji prac : w czasie głównego postoju technologicznego w miesiącu czerwcu 2017r.
Maksymalny czas na wykonanie prac wynosi 8 dni kalendarzowe od chwili dopuszczenia do robót przy czym o kolejności prac decyduje HCM.
Przed opracowaniem oferty niezbędny jest przyjazd Oferenta do HCM S.A. w celu przeprowadzenia wizji lokalnej.
Sprzęt, materiały oraz środki transportu niezbędne do realizacji prac zabezpieczy Oferent.
Termin przeprowadzenia wizji lokalnej : dni robocze w godzinach 800 ÷ 1200 po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają następujące warunki:
– posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
– dysponują odpowiednim potencjałem technicznym,
– posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem ofertowym, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:
1. Koszt wykonania prac objętych zapytaniem.
2. Warunki i termin płatności.
3. Warunki i termin gwarancji.
4. Oświadczenie o dokonaniu wizji lokalnej.
5. Zapewnienie stałego pracownika nadzorującego roboty do kontaktu z HCM S.A.
6. Wykaz sprzętu, który zagwarantuje terminowe wykonanie robót.
7. Referencje potwierdzające realizację tego typu prac w innych zakładach.

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela
-Pan TOMASZ KAŁMUK tel. 32 / 2 888 444 wew. 958, kom. 512403472.
-Pan MARCIN NOWAK tel. 32 / 2 888 444 wew. 658, kom. 512403452.

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Czyszczenie instalacji technologicznych w czasie postoju głównego w miesiącu czerwcu” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój 101) w terminie do 24 marca 2017 r. godz. 12.00.

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej.

Zastrzegamy sobie prawo do:
– swobodnego wyboru oferty,
– negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
– odstąpienie od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
– unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.

Załączniki: