Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie: Czyszczenia instalacji technologicznych HCM S.A. w czasie głównego postoju technologicznego HCM S.A. w 2022 r.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: EWELKAN Baran & Aleksiejuk Sp.k. z Trzebini

Zakres prac przedstawia – Załącznik nr 1.

 

Przewidywany termin realizacji zadania: postój główny w miesiącu wrześniu 2022 r.  

Wykonawca zapewni ciągłą pracę na zmianie I i II a w przypadku konieczności na zmianie III.

Dokładny termin realizacji prac zostanie uzgodniony z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego przed odpisaniem zamówienia.

 

Okres ważności oferty nie krótszy niż 30 dni.

 

Materiały, sprzęt oraz środki transportu potrzebne do wykonania zadania po stronie Wykonawcy.

 

Informujemy, że praca w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przebiega w styczności z metalami ciężkimi.

 

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w terminach uzgodnionych telefonicznie z Koordynatorem prac.       

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Koszt wykonania prac za cały zakres prac oraz w rozbiciu na poszczególne punkty umożliwiające rozliczenie prac powykonawczo.
 2. Czas realizacji prac.
 3. Warunki i forma płatności.
 4. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
 5. Oświadczenie, że złożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo-zakończeniowe.
 6. Oświadczenie o zapewnieniu stałego przedstawiciela firmy nadzorującego prace.
 7. Wykaz sprzętu, który zagwarantuje terminowe wykonanie prac.
 8. Referencje potwierdzające wykonanie podobnych robót w zakładach przemysłowych.

 

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielają:

Dla zakresu prac dotyczącego neutralizacji ścieków kwaśnych:

 • Pan Jan Murek tel. kom. 506 391 661,
 • Pan Marcin Nowak tel. kom. 512 403 452.

Dla zakresu prac dotyczącego instalacji gazu poredukcyjnego MGW:

 • Pan Andrzej Dulski tel. 509826077,
 • Pan Marcin Nowak tel. kom. 512 403 452.

 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3. posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:

http://www.hcm.com.pl/przetargi/

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Czyszczenia instalacji technologicznych HCM S.A. w czasie głównego postoju technologicznego HCM S.A. w 2022 r.” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do dnia 27 maja 2022 r. godz. 1400.

 

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:

http://www.hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug/

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. swobodnego wyboru oferty,
 2. negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
 3. odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
 4. unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.

 

Załącznik: