Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na: Czyszczenie instalacji gazu poredukcyjnego PSP  – Postój Główny

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: BUCHEN Industrial Services Polska Sp. z o.o. z Gliwic

 

Zakres prac wraz z uwagami zawarty został w Załączniku nr 1.

 

Termin realizacji: Postój Główny czerwiec 2023 r. (12.06-23.06.2023 r.)

Dokładny termin zostanie ustalony z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego.

 

Okres ważności ofert do 30.06.2023 r.

 

Informujemy, że praca w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przebiega w styczności z metalami ciężkimi.

 

Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do wykonania zadania dostarcza Wykonawca.

 

W celu zapoznania się z zakresem prac, miejscem i charakterem robót, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w terminach uzgodnionych telefonicznie z Koordynatorem prac.

 

Dokumentacja techniczna/rysunki do wglądu/przekazania w siedzibie Zamawiającego.

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Koszt realizacji całości zadania oraz ceny za poszczególne punkty umożliwiające rozliczenie powykonawcze poszczególnych punktów.
 2. Czas realizacji prac.
 3. Warunki i forma płatności.
 4. Warunki i czas trwania gwarancji.
 5. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
 6. Oświadczenie, że złożona oferta jest kompletna do zrealizowania przedstawionego zakresu prac, a także stwierdza się że jest ona pełna i obejmuje wszystkie prace przygotowawczo-zakończeniowe.
 7. Wykaz sprzętu, który zagwarantuje terminowe wykonanie robót. Wykonawca zapewni ciągłą pracę na zmianie I i II, a w przypadku konieczności na zmianie III.
 8. Referencje potwierdzające terminowe wykonanie podobnych robót w zakładach przemysłowych.

 

 

Szczegółowych informacji w sprawie zakresu prac udzielają:

 1. Pan Marcin Banasz kom. 882 354 472
 2. Pan Dariusz Krzywoń kom. 512 403 392

 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3. posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:

http://www.hcm.com.pl/przetargi/

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Czyszczenie instalacji gazu poredukcyjnego PSP – POSTÓJ GŁÓWNY (Zp 33241) należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do dnia 05.05.2023 r. godz. 1400

 

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej

http://www.hcm.com.pl/przetargi/

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. swobodnego wyboru oferty,
 2. negocjacji cenowych z wybranymi Oferentami,
 3. unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.

 

 

Załącznik: