Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na: Czyszczenie chemiczne płyt suwnych i korpusów zasuw Ø 900 wg potrzeb.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: BIOLAQUASYSTEM Sp. z o.o. z Katowic

 

Przewidywany termin realizacji: po otrzymaniu zamówienia.

Dokładny termin realizacji prac zostanie ustalony z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego.

 

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji całości prac zabezpieczy Wykonawca.

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Cenę czyszczenia chemicznego 1 szt. korpusu zasuwy.
 2. Cenę czyszczenia chemicznego 1 szt. płyty suwnej.
 3. Czas realizacji czyszczenia chemicznego 1 szt. korpusu zasuwy oraz 1 szt. płyty suwnej.
 4. Oświadczenie o przeprowadzonej wizji lokalnej.
 5. Warunki i termin płatności.
 6. Warunki i czas trwania gwarancji.
 7. Referencje.

 

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela Pan JAKUB HAJDA tel. (32) 288 84 44 wew. 697, kom. 502 590 953.

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:

https://hcm.com.pl/przetargi/

 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. Posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3. Posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta – PRI – Czyszczenie chemiczne płyt suwnych i korpusów zasuw fi 900 (Zp 20752)” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do 9 grudnia 2020 r.

 

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:

https://hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug/

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. Swobodnego wyboru oferty.
 2. Negocjacji cenowych z wybranym Oferentem.
 3. Odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn.
 4. Unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.