Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie :
Czyszczenia aparatów rozpryskowych na chłodni WUG.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY – Z.U.H. „MELBUD I” SP.J. Z TARNOWSKICH GÓR

Zakres wykonywanych usług obejmował będzie :
1. Czyszczenie i remont aparatów rozpryskowych na chłodni czterocelkowej WUG (4x96szt.).
2. Usunięcie zalegających odpadów z wnętrza chłodni.

Informacje dodatkowe dotyczące przedmiotu konkursu ofert :
– wszystkie osady i inne odpady należy przetransportować we wskazane miejsce przez HCM S.A..
Termin realizacji prac : w czasie głównego postoju technologicznego w miesiącu czerwcu 2017r.
Maksymalny czas na wykonanie prac wynosi 3 dni kalendarzowe od chwili dopuszczenia do robót przy czym o kolejności prac decyduje HCM.
Przed opracowaniem oferty niezbędny jest przyjazd Oferenta do HCM S.A. w celu przeprowadzenia wizji lokalnej.
Sprzęt i materiały niezbędne do realizacji prac zabezpieczy Oferent.
Termin przeprowadzenia wizji lokalnej : dni robocze w godzinach 800 ÷ 1200 po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają następujące warunki:
– posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
– dysponują odpowiednim potencjałem technicznym,
– posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem ofertowym, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:
1. Koszt wykonania prac objętych zapytaniem.
2. Warunki i termin płatności.
3. Warunki i termin gwarancji.
4. Oświadczenie o dokonaniu wizji lokalnej.
5. Zapewnienie stałego pracownika nadzorującego roboty do kontaktu z HCM S.A.

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela
Pan TOMASZ KAŁMUK tel. 32 / 2 888 444 wew. 958, kom. 512403472.
Pan MARCIN NOWAK tel. 32 / 2 888 444 wew. 658, kom. 512403452.

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Czyszczenie aparatów rozpryskowych na chłodni WUG” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój 101) w terminie do 10 marca 2017 r. godz. 12.00.

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej.

Zastrzegamy sobie prawo do:
– swobodnego wyboru oferty,
– negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
– odstąpienie od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
– unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.