Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie :
Czyszczenia 4szt. reaktorów neutralizacyjnych wraz z instalacjami technologicznymi zasilającymi i odpływowymi w 2017 roku dla Huty Cynku „Miasteczko Śl.” S.A.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY : EWELKAN Z TRZEBINI.

Zakres wykonywanych usług obejmował będzie:
I. Czyszczenie 4 szt. reaktorów neutralizacyjnych wraz z instalacjami technologicznymi zasilającymi i odpływowymi :
1. Reaktor nr I o pojemności 125 m3.
2. Reaktor nr II o pojemności 150 m3.
3. Reaktor nr III o pojemności 190 m3.
4. Reaktor nr IV o pojemności 150 m3.
II. Czyszczenie instalacji technologicznej od 100mm do 300mm o łącznej długości ok. 190m.
III. Użycie pojazdu wysokociśnieniowego do 2500 Bar w przypadku wystąpienia bardzo twardych osadów w instalacji technologicznej.
Informacje dodatkowe dotyczące przedmiotu konkursu ofert :
• instalacje kanalizacji przemysłowej są zanieczyszczone materiałami zawierającymi związki Zn, Pb, Cd o wartości pH 1,5-12 i zróżnicowanym stopniu twardości (mogą wystąpić bardzo twarde osady),
• materiały odpadowe odzyskane podczas prac czyszczeniowych będą składowane na terenie HCM S.A.,
• prace czyszczeniowe będą odbywać się na czynnej kanalizacji (brak możliwości wyłączenia z eksploatacji).

Termin realizacji prac : do dnia 31.12.2017r.
Przed opracowaniem oferty niezbędny jest przyjazd Oferenta do HCM S.A. w celu przeprowadzenia wizji lokalnej.
Sprzęt i materiały niezbędne do realizacji prac zabezpieczy Oferent.
Termin przeprowadzenia wizji lokalnej : dni robocze w godzinach 800 ÷ 1200 po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają następujące warunki:
– posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
– dysponują odpowiednim potencjałem technicznym,
– posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem ofertowym, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:
1. Koszt wykonania prac :
– dla pkt. I zakresu : koszt czyszczenia poszczególnych urządzeń oraz całego zakresu urządzeń,
– dla pkt. II zakresu : koszt czyszczenia 1m kanalizacji,
– dla pkt. III zakresu : koszt użycia pojazdu wysokociśnieniowego do 2500 Bar.
2. Warunki i termin płatności.
3. Warunki i termin gwarancji.
4. Oświadczenie o dokonaniu wizji lokalnej.
5. Lista firm w których wykonywane były usługi w zakresie czyszczenia kanalizacji przemysłowych.
6. Wykaz posiadanego sprzętu potrzebnego do wykonania prac objętych zapytaniem.
7. Potwierdzenie dyspozycyjności na telefon 24h.
8. Zapewnienie stałego pracownika nadzorującego roboty do kontaktu z HCM S.A.

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela
Pan TOMASZ KAŁMUK tel. 32 / 2 888 444 wew. 958, kom. 512403472.
Pan MARCIN NOWAK tel. 32 / 2 888 444 wew. 658, kom. 512403452.
Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Czyszczenie 4szt. reaktorów neutralizacyjnych wraz z instalacjami technologicznymi zasilającymi i odpływowymi w 2017 roku dla Huty Cynku „Miasteczko Śl.” S.A.” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój 101) w terminie do 9 marca 2017 r. godz. 12.00.

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej.

Zastrzegamy sobie prawo do:
– swobodnego wyboru oferty,
– negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
– odstąpienie od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
– unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.