Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie:

 1. Czyszczenia czterocelkowej chłodni wentylatorowej WUG (4 celki).
 2. Czyszczenia 4szt. zbiorników wraz z zagłębieniami pod pompy na pompowni WUG.
 3. Czyszczenia aparatów rozpryskowych na chłodni WUG.
 4. Mycia wysokociśnieniowego chłodnic płaszczowo – rurowych I i IIo węzła płuczącego (16szt.).
 5. Mycia wysokociśnieniowego skrubera węzła płuczącego.
 6. Mycia wysokociśnieniowego komór Elektrofiltra Mokrego wraz z wyposażeniem (6szt.).
 7. Mycia wysokociśnieniowego reaktorów wraz z przewodem z stożka V55 do reaktorów Odchlorowania oraz przewodów chłodnic węzła płuczącego.

 

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: Ewelkan Baran & Aleksiejuk Sp.k. z Młoszowa

Termin realizacji:

 • dla pkt. 1 zakresu: 10.06.2024r. ÷ 16.06.2024r.
 • dla pkt. 2 zakresu: 10.06.2024r. ÷ 16.06.2024r.
 • dla pkt. 3 zakresu: 10.06.2024r. ÷ 16.06.2024r.
 • dla pkt. 4 zakresu: 21.06.2024r.
 • dla pkt. 5 zakresu: 12.06.2024r.
 • dla pkt. 6 zakresu: 21.06.2024r.
 • dla pkt. 7 zakresu: 12.06.2024r.

 

Dokładny termin zostanie ustalony z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego.

 

Okres ważności oferty nie krótszy niż 30 dni.

 

Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do wykonania zadania dostarczy Wykonawca.

 

Informujemy, że praca w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przebiega w styczności z metalami ciężkimi

 

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w terminach uzgodnionych telefonicznie z Koordynatorem prac.

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Koszt realizacji prac dla każdego punktu zakresu z osobna.
 2. Czas realizacji prac dla każdego punktu zakresu z osobna.
 3. Warunki i forma płatności – preferowany termin płatności 30 dni od daty dostarczenia faktury do HCM (na podstawie obustronnie podpisanego protokołu odbioru prac).
 4. Warunki i czas trwania gwarancji.
 5. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
 6. Oświadczenie, że złożona oferta jest kompletna do zrealizowania przedstawionego zakresu prac, a także stwierdza że jest ona pełna i obejmuje wszystkie prace przygotowawczo-zakończeniowe.

 

Szczegółowych informacji w sprawie zakresu prac udziela Pan Łukasz Żydek tel. 32/ 2888 444 wew. 793, tel. kom. 512 403 420.

 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3. posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:

http://www.hcm.com.pl/przetargi/

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – TRI – Czyszczenie wysokociśnieniowe urządzeń wydziału PSK w czasie postoju głównego w miesiącu czerwcu 2024r. (Zp 38251) należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do dnia 25 kwietnia 2024 r.

 

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej

http://www.hcm.com.pl/przetargi/

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. swobodnego wyboru oferty.
 2. negocjacji cenowych z wybranym Oferentem.
 3. odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn.
 4. unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.