Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie:

Czyszczenia tras kablowych Hali Głównej ORC.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: PUH INSTAD Tadeusz Krysiak z Waleńczów.

Zakres prac obejmuje :

 1. Usunięcie osadu nagromadzonego na sześciopoziomowych trasach kablowych na wysokości z odcinków poziomych i pionowych za pomocą specjalistycznego sprzętu odkurzającego.
 2. Złożenie osadu we wskazanym miejscu w pojemniku big bag.
 3. Uzupełnienie osłon termicznych i izolacji.
 4. Wykonanie dokumentacji fotograficznej wykonanej usługi.

Szacunkowa długość wielopoziomowych tras kablowych około 168m (średnio pięć poziomów drabin + osłona termiczna).

Sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji prac zabezpiecza Wykonawca.

Termin realizacji : marzec 2018r.

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która winna zawierać:

 1. Koszt wykonania w/w zakresu prac.
 2. Cena jednostkowa za 1m.
 3. Czas realizacji prac.
 4. Oświadczenie o przeprowadzonej wizji lokalnej i zapoznaniu się z zakresem prac.
 5. Warunki i termin płatności.
 6. Warunki i czas trwania gwarancji.
 7. Referencje
 8. Wykaz sprzętu.

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w terminach uzgodnionych telefonicznie z Koordynatorem prac.       

Szczegółowych informacji udzielają:

– ze strony Wydziału PSP Pan Krzysztof Nowak tel. kom. 512403391.

– ze strony Wydziału MA Pan Paweł Krótki tel. kom. 512403440.

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

– posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,

– dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,

– posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego: http://www.hcm.com.pl/przetargi/

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Czyszczenie tras kablowych Hali Głównej ORC” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura) w terminie do dnia 23.02.2018 r. godz. 1200.

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:
http://www.hcm.com.pl/przetargi/

Zastrzegamy sobie prawo do:

– swobodnego wyboru oferty,

– negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,

– odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,

– unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.