Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie:

Częściową wymianę kolektora stalowego zasilającego czterocelkową chłodnię wentylatorową PS w czasie głównego postoju technologicznego HCM.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: WOD-PRZEM Sp. z o.o. sp.k. z Torunia

 

Zakres prac:

 1. Zabezpieczenie instalacji odpływowych kolektora przed osunięciem.
 2. Demontaż skorodowanego kolektora o długości 28 m.
 3. Zabudowa nowego kolektora stalowego Fi500 o długości 28 m.
 4. Wykonanie wsporników kolektora przy estakadzie.
 5. Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji nośnych wraz z drabinkami i podestami.

 

Przewidywany termin realizacji: Prace należy wykonać w ciągu 5 dni kalendarzowych na postoju głównym w dniach 11.05.2020 do 22.05.2020 – dokładny termin realizacji prac zostanie uzgodniony na etapie przygotowania zamówienia

 

Przed opracowaniem oferty niezbędny jest przyjazd do HCM S.A. w celu zapoznania się z  szczegółowym zakresem remontu, dokonaniu wizji lokalnej i zapoznaniu się z  specyfiką pracy Wydziału.

 

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielają:

 • Pan  Tomasz Kałmuk  tel. (32) 288 84 44 wew. 958, kom. 512403472.
 • Pan Marcin Nowak     tel. (32) 288 84 44 wew. 658, kom. 512403452.

 

 

Materiały, sprzęt i środki transportu niezbędne do realizacji prac zabezpiecza Wykonawca.

Rozliczenie prac remontowych nastąpi tylko za faktycznie zrealizowany zakres remontu.

Informujemy, że praca w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przebiega w styczności  z metalami ciężkimi.

 

Złom należy przetransportować w miejsce wskazane przez użytkownika obiektu.

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Koszt wykonania zakresu prac.
 2. Potwierdzenie czasu i terminu realizacji prac.
 3. Warunki i forma płatności.
 4. Warunki i czas trwania gwarancji.
 5. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
 6. Oświadczenie, że złożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo-zakończeniowe.

 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3. posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego: http://www.hcm.com.pl/przetargi/

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Częściowa wymiana kolektora stalowego zasilającego czterocelkową chłodnię wentylatorową PS – POSTÓJ GŁÓWNY” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna)   w terminie do 10 marca 2020 r.

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej http://www.hcm.com.pl/przetargi/

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. swobodnego wyboru oferty,
 2. negocjacji cenowych z wybranymi Oferentami,
 3. odstąpienia od wykonania poszczególnych pozycji remontowych z prawem wykreślenia ich przed przystąpieniem do wykonania remontu jak i w trakcie trwania prac,
 4. zawarcia umowy na niepełny zakres robót,
 1. unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.