Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:
Częściową wymianę blach na wywietrzaku dachowym i dachu Hali Spiekalni.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: ZAKŁAD USŁUGOWY CACUMEN SP. Z O.O. Z MSTOWA

Zakres prac i dodatkowe uwagi, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji całości prac zabezpieczy Wykonawca.
W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej. Termin przeprowadzenia wizji lokalnej: 26.02.2019r. ÷15.03.2019r. w godz. 7.00 ÷ 12.00.

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:
1. Koszt wykonania prac.
2. Kosztorys ofertowy.
3. Czas realizacji prac.
4. Warunki i forma płatności.
5. Warunki i czas trwania gwarancji.
6. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
7. Oświadczenie, że złożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo-zakończeniowe.
8. Referencje.

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela Pan Marcin Kaczmarczyk tel. (32) 288 84 44 wew. 927, kom. 512 403 431.

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:
1. posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
2. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
3. posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego: http://www.hcm.com.pl/przetargi/

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Częściowa wymiana blach na wywietrzaku dachowym i dachu Hali Spiekalni” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do dnia 20 marca 2019 r. godz. 12:00.

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej: http://www.hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug/

Zastrzegamy sobie prawo do:
1. swobodnego wyboru oferty,
2. negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
3. odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
4. unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.

Załącznik: