Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

Budowa stacji hydroforowej wody pitnej zasilającej w wodę pitną gminę Miasteczko Śląskie. 

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: HPR Sp. z o.o. z Legnicy

UWAGA: PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT DO DNIA 21.09.2018.

Zakres prac obejmuje:

 • Zakup i zabudowę zespołu pompowego wraz z układem dezynfekcji;
 • Zakup i zabudowę dwóch zbiorników wody pitnej o poj. 150m³ każdy;
 • Zabudowę przewodów łączących układ hydroforowy z przewodami wodociągowymi doprowadzającymi wodę z ujęcia (2 wały);
 • Wykonanie przyłącza z sieci zakładowej;
 • Wykonanie przewodu tłoczącego wodę do gminy Miasteczko Śląskie;
 • Dostawę i montaż układu sterowania wraz z instalacją elektryczną.

Szczegółowy zakres prac został ujęty w dokumentacji technicznej  dostępnej do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

Dokumentacja techniczna – stanowiąca podstawę wyceny będzie dostępna do wglądu w siedzibie Zamawiającego – wydział PRI w dni robocze w godz. 900 do 1300 po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym. Inwestor dysponuje przedmiarem prac który może udostępnić oferentowi – przedmiar stanowi jedynie element pomocniczy w przygotowaniu oferty.

Planowany termin realizacji prac: drugie półrocze 2018 r.

Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji prac zabezpiecza Wykonawca.

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w terminach uzgodnionych telefonicznie z Koordynatorem prac w dniach od pon. do pt w godzinach 9:00 do 13:00.

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Koszt realizacji całości prac.
 2. Kosztorys ofertowy.
 3. Czas realizacji prac.
 4. Harmonogram prac.
 5. Warunki i forma płatności.
 6. Warunki i czas trwania gwarancji.
 7. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
 8. Oświadczenie, że złożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo-zakończeniowe.
 9. Referencje potwierdzające należyte wykonanie prac o podobnym zakresie.

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela:

 • Pan Marcin Kaczmarczyk tel. kom. 512 403 431;
 • Pan Tomasz Kałmuk tel. kom. 512 403 472;
 • Pan Marcin Nowak tel.kom.512 403 452.

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

– posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,

– dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,

– posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:

http://www.hcm.com.pl/przetargi/

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Budowa stacji hydroforowej wody pitnej na  terenie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A.” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura) w terminie do dnia 22.06.2018 r. godz. 1200.

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:
http://www.hcm.com.pl/przetargi/

Zastrzegamy sobie prawo do:

– swobodnego wyboru oferty,

– negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,

– odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,

– unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.