Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

Budowa parkingu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie HCM.

Przewidywany termin rozpoczęcia prac: Do uzgodnienia z wykonawcą po uzyskaniu wszystkich spraw formalno-prawnych

Zadanie będzie realizowane w oparciu o projekt pn. „Budowa parkingu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie HCM”
Projekt i dokumentacja techniczna w wersji papierowej oraz elektronicznej dostępne u Zamawiającego podczas wizji lokalnej. Wersja papierowa do wglądu.

Zestawienie powierzchni projektowanego parkingu:
– parking – 30 miejsc postojowych 2,5 x 5,0 m
– powierzchnia utwardzona 632,30 m²,
– powierzchnia zieleni 40,00 m²,
– powierzchnia chodnikowa 62,25 m²
– wykonanie dojścia do budynku biurowego 85,16 m²

Przewidywany zakres prac:
– wycinka wskazanych drzew
– niwelacja terenu
– budowa nowego układu sieci podziemnych
– budowa nowego układu miejsc postojowych
– budowa żelbetonowego muru oporowego
– budowa układu oświetlenia zewnętrznego
– budowa odwodnienia parkingu
– wykonanie skarp terenowych oraz umocnienie istniejącej

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi wielobranżowa dokumentacja projektowa wykonana przez biuro projektowe ARH. Dokumentacja ta stanowi podstawę opracowania oferty. Z dokumentacji tej wynika m in. zakres rzeczowy oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Inwestor dysponuje przedmiarem prac, który może udostępnić oferentowi – przedmiar stanowi jedynie element pomocniczy w przygotowaniu oferty. Rozliczenie robót będzie przeprowadzane na podstawie kosztorysu powykonawczego i rzeczywistej wielkości wykonanych robót na podstawie cen jednostkowych oferenta przedstawionych w kosztorysie ofertowym.

Wykonawca jest zobowiązany we własnym zakresie zutylizować materiały pochodzące z rozbiórek. Wykonawca zobowiązany jest o podanie terminu realizacji prac. Opracowanie Harmonogramu robót nastąpi po podpisaniu umowy z wybranym Wykonawcą.

Przed przystąpieniem do składania ofert, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w celu zapoznania się z miejscem i zakresem prac.
Wizję lokalną można przeprowadzić w dniach.12.07.2017r. –21.07.2017r. po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu.
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:
1. Koszt wykonania całości prac.
2. Kosztorys ofertowy zawierający koszt wykonania poszczególnych pozycji w tym wartość jednostki obmiarowej.
3. Czas realizacji prac.
4. Warunki i forma płatności.
5. Warunki i czas trwania gwarancji.
6. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
7. Oświadczenie, że złożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo – zakończeniowe.
8. Referencje.

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielają:
Pan Marcin KACZMARCZYK tel. (32) 288 84 44 wew. 530, kom. 512 403 431
Pan Dominik HELISZ tel. (32) 288 84 44 wew. 530, kom. 510 105 415
Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego.

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:
– posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
– dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
– posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.
Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Budowa parkingu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie HCM” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój nr 101) w terminie do 28.07.2017 r. godz. 12.00.
Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej.

Zastrzegamy sobie prawo do:
– swobodnego wyboru oferty,
– negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
– odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
– unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.