Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

Budowa nowej kotłowni  na potrzeby linii technologicznej do produkcji soli przemysłowej.

UWAGA: PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT DO DNIA 30.06.2020
UWAGA: PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT DO DNIA 15.05.2020
UWAGA: PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT DO DNIA 31.03.2020

Zakres inwestycji  obejmuje zaprojektowanie kompletnej nowej kotłowni (budynek, komin, pompownia, stacja uzdatniania wody, AKPiA, przyłącza) oraz wykonanie zadania „pod klucz” na bazie wykonanego projektu.

 

Szczegółowy zakres prac, pożądane parametry kotła i instalacji a także możliwe warianty realizacji zawiera Załącznik do zapytania ofertowego.

 

Preferowany termin realizacji prac :

–  wykonanie dokumentacji projektowej – do końca I kwartału   2020 r.

 

Materiały, sprzęt oraz środki transportu potrzebne do realizacji prac zabezpieczy Wykonawca.

Rozliczenie prac nastąpi tylko za faktycznie zrealizowany zakres prac.

 

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac w terminach uzgodnionych telefonicznie z Koordynatorem prac.

Podczas wizji lokalnej oferentowi zastaną udostępnione mapy i posiadana dokumentacja.

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która powinna zawierać:

 

 1. Koszt wykonania prac z odrębną wyceną poszczególnych etapów.
 2. Kosztorys ofertowy.
 3. Warunki i forma płatności.
 4. Warunki i czas trwania gwarancji.
 5. Oświadczenie o przeprowadzonej wizji lokalnej.
 6. Przewidywany czasokres realizacji zadania „pod klucz”.
 7. Oświadczenie, że złożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo – zakończeniowe.

 

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela Pan:

 

Piotr Wacławek tel. (32) 288 84 44 wew. 840, tel. kom. 512 403 441

Marcin Nowak tel. (32) 288 84 44 wew. 658, tel. kom. 512 403 452.

Marcin Kaczmarczyk – branża budowlana tel. (32) 288 84 44 wew. 530, tel. kom. 512 403 431.

 

 O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 

 1. Posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3. Posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego: http://www.hcm.com.pl/przetargi/

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – „Budowa nowej kotłowni  na potrzeby linii technologicznej do produkcji soli przemysłowej” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do dnia 31 stycznia 2020 r.

 

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:   http://www.hcm.com.pl/pl/przetargi/

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. swobodnego wyboru oferty,
 2. negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
 3. odstąpienie od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
 4. unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.

  Załącznik:

  załącznik-nr-1