Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na realizację zadania pn.:

Budowa nowej kanalizacji kwaśnej z PSK na MGW-Neutralizacja wraz z budową nowej przepompowni ścieków kwaśnych

UWAGA: PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT DO DNIA 15 02.2022 r.

Zakres prac oraz informacje dodatkowe zostały zawarte w Załączniku nr 1.

 Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji całości prac zabezpieczy Wykonawca. 

Przewidywany termin realizacji: 2022 r.

Dokładny termin realizacji prac zostanie ustalony z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego.

 

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac oraz specyfikacją zakładu, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Koszt wykonania całości prac z wyszczególnieniem poszczególnych etapów i punktów zakresu.
 2. Czas wykonania całości zadania oraz harmonogram prac uwzględniający wszystkie etapy i punkty zakresu.
 3. Warunki i forma płatności.
 4. Warunki i czas trwania gwarancji.
 5. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej oraz zapoznaniu się z miejscem i zakresem prac.
 6. Oświadczenie, że przedstawiona oferta jest kompletna do zrealizowania wyżej wymienionego zakresu, a także stwierdza, że jest ona pełna i obejmuje wszystkie niezbędne prace przygotowawczo-zakończeniowe.
 7. Referencje potwierdzające należyte wykonanie prac o podobnym zakresie

 

Szczegółowych informacji udzielają:

Pan Marcin Nowak tel. (32) 288 84 44 wew. 658; kom. 512 403 452

Pan Jan Murek tel. (32) 288 84 44 wew. 858; kom. 506 391 661

Branża budowana:

Pan Szymon Niemiec tel. (32) 288 84 44 wew. 638; kom. 510 105 415

Branża budowlana – instalacje sanitarne:

Pan Michał Urbański tel. (32) 288 84 44 wew. 542; kom. 512 403 394

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego: https://hcm.com.pl/przetargi/

 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. Posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3. Posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Budowa nowej kanalizacji kwaśnej z PSK na MGW-Neutralizacja wraz z budową nowej przepompowni ścieków kwaśnych należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do 1 lutego 2022 r.

 

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:

https://hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug/

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. Swobodnego wyboru oferty.
 2. Negocjacji cenowych z wybranym Oferentem.
 3. Odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn.
 4. Unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.

Załącznik: