Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

Budowa nowego kotła w istniejącej kotłowni na potrzeby linii technologicznej do produkcji soli przemysłowej.

UWAGA: PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT DO DNIA 30.06.2020
UWAGA: PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT DO DNIA 15.05.2020
UWAGA: PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT DO DNIA 31.03.2020

Zakres inwestycji  obejmuje zaprojektowanie kompletnego autonomicznego źródła ciepła bez powiązania z istniejącymi instalacjami kotłowni oraz wykonanie zadania „pod klucz” na bazie wykonanego projektu.

Szczegółowy zakres prac, pożądane parametry kotła i instalacji a także możliwe warianty realizacji zawiera Załącznik do zapytania ofertowego.

 

Preferowany termin realizacji prac:

–  wykonanie dokumentacji projektowej –  do końca I kwartału 2020 r.

 

Materiały, sprzęt oraz środki transportu potrzebne do realizacji prac zabezpieczy Wykonawca.

Rozliczenie prac nastąpi tylko za faktycznie zrealizowany zakres prac.

 

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac w terminach uzgodnionych telefonicznie z Koordynatorem prac.

Podczas wizji lokalnej oferentowi zastaną udostępnione mapy i posiadana dokumentacja.

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która powinna zawierać:

 

 1. Koszt wykonania prac z odrębną wyceną poszczególnych etapów.
 2. Kosztorys ofertowy.
 3. Warunki i forma płatności.
 4. Warunki i czas trwania gwarancji.
 5. Oświadczenie o przeprowadzonej wizji lokalnej.
 6. Przewidywany czasokres realizacji zadania „pod klucz”.
 7. Oświadczenie, że złożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo – zakończeniowe.

 

 

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela Pan:

 

 • Piotr Wacławek tel. (32) 288 84 44 wew. 840, tel. kom. 512 403 441
 • Marcin Nowak tel. (32) 288 84 44 wew. 658, tel. kom. 512 403 452.
 • Marcin Kaczmarczyk – branża budowlana tel. (32) 288 84 44 wew. 530, tel. kom. 512 403 431.

 

 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 

 1. Posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3. Posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego: http://www.hcm.com.pl/przetargi/

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – „Budowa nowego kotła w istniejącej kotłowni na potrzeby linii technologicznej do produkcji soli przemysłowej” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do dnia 31 stycznia 2020 r.

 

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:  

http://www.hcm.com.pl/pl/przetargi/

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. swobodnego wyboru oferty,
 2. negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
 3. odstąpienie od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
 4. unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.

  Załącznik:

  załącznik-nr-1