Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na: Budowę fundamentów i podestu widokowego pod ekspozycję nieczynnego hutniczego pieca szybowego, dmuchawy oraz silnika.

UWAGA: PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT DO DNIA 31.03.2022 r.

UWAGA: W dniu 25.01.2022 r. dokonano aktualizacji załączonego do zapytania zakresu prac

Zakres prac wraz z uwagami przedstawia Załącznik nr 1.

Podstawę opracowania oferty stanowi wielobranżowa dokumentacja projektowa wykonana przez biuro projektowe BIPROMET S.A. Dokumentacja będzie udostępniana przez Zamawiającego oferentom w HCM S.A. tj. w Dziale Remontów i Inwestycji.

 

Planowany termin realizacji prac: II kwartał 2022 rok.

 

Materiały, sprzęt oraz środki transportu potrzebne do realizacji prac zabezpieczy Wykonawca.

Informujemy, że praca w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przebiega w styczności z metalami ciężkimi.

 

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest
do przeprowadzenia wizji lokalnej w terminie uzgodnionym telefonicznie z Koordynatorem prac.

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która powinna zawierać:

 1. Koszt wykonania prac.
 2. Kosztorys ofertowy dla branży budowlanej, elektrycznej i sanitarnej.
 3. Harmonogram prac.
 4. Warunki i czas trwania gwarancji.
 5. Warunki i termin płatności.
 6. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
 7. Oświadczenie, że przedłożona oferta dla poszczególnych prac obejmuje wszystkie prace przygotowawczo – zakończeniowe.

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:

http://www.hcm.com.pl/przetargi/

 

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela Pan SZYMON NIEMIEC tel. (32) 288 84 44 wew. 530, kom. 510105415.

 

 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3. posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Budowa fundamentów i podestu widokowego pod ekspozycję nieczynnego hutniczego pieca szybowego, dmuchawy oraz silnika” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie  do dnia 01 marca 2022 r.

 

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej

http://www.hcm.com.pl/przetargi/

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. swobodnego wyboru oferty,
 2. negocjacji cenowych z wybranymi Oferentami,
 3. zawarcia umowy na niepełny zakres robót,
 4. unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.

 

Załącznik: