Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału  w pisemnym konkursie ofert na wykonanie:
BUDOWY DROGI DOJAZDOWEJ Z PARKINGIEM DLA POJAZDÓW CIĘŻAROWYCH ORAZ STREFY WJAZDOWEJ W TYM BIUROWEGO BUDYNKU KONTENEROWEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ NA TERENIE ZAKŁADU PRZEMYSŁOWEGO HUTA CYNKU „MIASTECZKO ŚLĄSKIE” S.A.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: DROGOMAX Sp. z o.o. z Bytomia

Zadanie będzie realizowane w oparciu o projekt pn. BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ Z PARKINGIEM DLA POJAZDÓW CIĘŻAROWYCH ORAZ STREFY WJAZDOWEJ W TYM BIUROWEGO BUDYNKU KONTENEROWEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ NA TERENIE ZAKŁADU PRZEMYSŁOWEGO HUTA CYNKU „MIASTECZKO ŚLĄSKIE” S.A.

Dokumentacja techniczna dostępna u Zamawiającego podczas wizji lokalnej.
Do wglądu wersja papierowa. Istnieje możliwość otrzymania dokumentacji w wersji elektronicznej na nośnik pendrive ( pamięć przenośną ) w dniu odbycia wizji  na obiekcie.

Zakres zamierzenia budowlanego:
1. budowa odcinka drogi dojazdowej z dwoma włączeniami do istniejących dróg zakładowych;

 1. budowa dwóch zjazdów z ul. Hutniczej;
 2. budowa parkingu dla samochodów ciężarowych – 8 stanowisk;
 3. budowa chodnika jednostronnego;
 4. budowa koniecznej infrastruktury sieciowej – Kd

Pozostała infrastruktura:

 1. postawienie kontenera biurowego oraz koniecznej infrastruktury sieciowej;
 2. posadowienie zbiornika szczelnego;
 3. demontaż fragmentu istniejącego ogrodzenia od strony zachodniej;
 4. budowa fragmentu nowego ogrodzenia z bramą dwuskrzydłową i furtką;
 5. posadowienie wagi pojazdowej z konieczną infrastrukturą techniczną
  6. wycinka drzew zgodnie z wnioskiem na usunięcie drzew (83 szt.)

Zadanie będzie realizowane na czynnym zakładzie HCM. Należy uwzględnić w swojej ofercie zabezpieczenie placu budowy oraz teren HCM.

Materiały, sprzęt oraz środki transportu potrzebne do realizacji prac zabezpiecza Wykonawca. Wykonawca jest zobowiązany we własnym zakresie zutylizować materiały pochodzące z rozbiórek w tym materiały niebezpieczne. Natomiast złom stalowy i żeliwny jest własnością HCM i należy go przetransportować na składowisko złomu HCM.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi wielobranżowa dokumentacja projektowa wykonana przez biuro projektowe ARH/Pracownia Architektoniczna. Dokumentacja ta stanowi podstawę opracowania oferty. Z dokumentacji tej wynika m in. zakres rzeczowy oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

Podmiot realizujący prace ziemne na terenie Spółki powinien dokonać we własnym zakresie analizy i oceny wytwarzanych przez siebie odpadów z punktu widzenia prawnie dopuszczalnych sposobów ich zagospodarowania, względnie utylizacji, mając na uwadze potencjalną możliwość zwiększonej zawartości w tych odpadach metali ciężkich.

Przed opracowaniem oferty niezbędny jest przyjazd Oferenta do HCM S.A. w celu przeprowadzenia wizji lokalnej.
Termin przeprowadzenia wizji lokalnej: od 08.06.2021 do 25.06.2021 w godz.8ºº do 12ºº, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.
Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego: Przetargi – Strona główna | Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. (hcm.com.pl)

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają następujące warunki:
– posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
– dysponują odpowiednim potencjałem technicznym,
– posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem ofertowym prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:
1.Koszt wykonania prac.
2.Kosztorys ofertowy zawierający koszt wykonania poszczególnych pozycji w tym wartość jednostki obmiarowej.
3.Czas realizacji prac.
4.Harmonogram realizacji robót.
5.Warunki i termin płatności.
6.Warunki i termin gwarancji.
7.Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
8.Oświadczenie, że przedłożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo – zakończeniowe.
9.Referencje.

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela:

Pan Marcin Kaczmarczyk .tel. 2 888 444 wew. 530. tel. kom 512 403 431.

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ Z PARKINGIEM DLA POJAZDÓW CIĘŻAROWYCH ORAZ STREFY WJAZDOWEJ W TYM BIUROWEGO BUDYNKU KONTENEROWEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ NA TERENIE ZAKŁADU PRZEMYSŁOWEGO HUTA CYNKU „MIASTECZKO ŚLĄSKIE” S.A.” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A.  przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura)) w terminie do 30 czerwca 2021 r.

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.hcm.com.pl w zakładce przetargi – zakup usług.

Zastrzegamy sobie prawo do:
1. swobodnego wyboru oferty,
2. negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
3. odstąpienie od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
4. unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.

Załączniki: