Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zadania inwestycyjnego pod nazwą:
„BUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO ZAWIERAJĄCEGO STREFĘ KONTROLI DOSTĘPU NA TEREN ZAKŁADU (MARKOWNIA) ORAZ PRZEBUDOWA I TERMOMODERNIZACJA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU STRAŻY ZAKŁADOWEJ” NA TERENIE HUTY CYNKU „MIASTECZKO ŚLĄSKIE” SPÓŁKA AKCYJNA”.

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY : A1 PROJEKT SP. Z O.O. Z BYTOMIA.

Zakres prac obejmuje:
1. Rozbiórkę istniejącego budynku biurowego (nazywanego markownią)
2. Rozbiórkę żelbetowego zadaszenia znajdującego się w sąsiedztwie budynku markowni oraz chroniącego strefę wjazdową na teren zakładu.
3. Rozbiórkę istniejącego małego budynku dla strażników – wartowni,
4. Demontaż istniejących bram wjazdowych.
5. Demontaż wybranych przęseł ogrodzenia terenu zakładowego oraz parkingu rowerowego.
6. Budowa budynku biurowego ze strefą przejścia na teren zakładu oraz częściowym zadaszeniem istniejącej wagi pojazdowej.
7. Przebudowa oraz termomodernizacja istniejącego budynku straży przemysłowej.
8. Rewitalizacja placu wokół projektowanego budynku biurowego.

Wymagany termin wykonania zamówienia: Kwiecień / maj 2017r.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w Dziale Remontów i Inwestycji Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A.. Dokumentację (w wersji elektronicznej oraz przedmiarami) po potwierdzenie dokonania przelewu kwoty 500,0 zł (słownie: pięćset złotych) na rachunek bankowy:

Bank Pekao S.A. 83 1240 6292 1111 0010 4121 3789
Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości 500 000,0 zł (słownie: pięćset tysięcy zł)
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie zamawiającego w Kancelarii Ogólnej (registratura) pokój nr 101:
Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna, ul. Hutnicza nr 17
Termin składania ofert: do 27.02.2017r do godz. 1100.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.02.2017r o godz. 1200.

Uprawnieni do kontaktów z oferentami w godzinach 8.00 – 14.00 :
mgr inż. Piotr Wacławek – tel.: 32 / 288 84 44 w. 840, kom.: 512 403 441
mgr inż. Mirosław Bichalski – tel.: 32 / 288 84 44 w. 850, kom.: 512 403 438

Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.
W przetargu mogą brać udział oferenci nie wykluczeni na warunkach ujętych w SIWZ.

Kryteria wyboru ofert:
Cena całkowita – 85%,
Termin wykonania (czas) – 15%