Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

Bieżące prace remontowe, usuwanie awarii oraz prace w czasie postoi technologicznych wydziałów produkcyjnych.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: PREMONT Sp. z o.o. z Katowic i „HKS ODRA” Sp. z o.o. z Miasteczka Śląskiego

 

Zakres prac wraz z uwagami zgodnie z Załącznikiem nr 1.

 

Przewidywany termin realizacji prac: kwiecień 2022 r. – kwiecień 2023 r.

Dokładny termin realizacji prac zostanie uzgodniony z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego.

 

Okres ważności oferty nie krótszy niż 30 dni.

 

Materiały, sprzęt oraz środki transportu potrzebne do wykonania zadania po stronie Wykonawcy.

 

Informujemy, że praca w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przebiega w styczności z metalami ciężkimi.

 

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w terminach uzgodnionych telefonicznie z Koordynatorem prac.       

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Koszt: stawkę 1 rbg.
 2. Cenę prac obróbkowych oraz cenę pracy sprzętu, środków transportu oraz dźwigu.
 3. Oświadczenie o mobilności firmy w sytuacji wystąpienia awarii.
 4. Warunki i termin płatności.
 5. Warunki i czas trwania gwarancji.
 6. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
 7. Dokumenty wskazujące wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed datą sporządzenia zapytania ofertowego prac remontowych, które są przedmiotem zapytania ofertowego.
 8. Oświadczenie oferenta, że nie został wobec niego złożony wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego lub wniosek o likwidację.
 9. Podanie ilości zatrudnionych pracowników w grupie mechaników obiektowych.

 

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielają:

Pan Tadeusz MAZUR tel. (32) 288 84 44 wew. 800, kom. 512 403 442

Pan Jakub HAJDA tel. (32) 288 84 44 wew. 697, kom. 502 590 953

 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3. posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:

http://www.hcm.com.pl/przetargi/

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Bieżące prace remontowe, usuwanie awarii oraz prace w czasie postoi technologicznych wydziałów produkcyjnych (26628)” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do dnia 1 lutego 2022 r. godz. 1400.

 

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:

http://www.hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug/

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. swobodnego wyboru oferty,
 2. negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
 3. odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
 4. unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.

 

Załącznik: