Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

Bieżące naprawy zewnętrznych instalacji wodno – kanalizacyjnych na terenie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A.” w 2024 roku

UWAGA: Zakończenie przetargu bez złożenia ofert

 

Zakres prac zawarty został w Załączniku nr 1 i obejmuje:

 1. Naprawę instalacji wodnych o średnicach od DN 50 do DN 500 wykonanych jako przewody stalowe, żeliwne oraz PCV posadowione na głębokości do 5 m.
 2. Naprawę instalacji kanalizacyjnych o średnicach od FI 150 do FI 800 wykonanych z rur kamionkowych, betonowych oraz PCV posadowionych na głębokości do 5 m.

 

Termin realizacji: do 31.12.2024 r.

Dokładny termin zostanie ustalony z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego.

 

Okres ważności oferty nie krótszy niż 30 dni.

 

Informujemy, że praca w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przebiega w styczności z metalami ciężkimi.

 

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w terminie uzgodnionym telefonicznie z Koordynatorem prac.

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Koszt realizacji prac – należy wycenić każdą pozycję z osobna.
 2. Czas realizacji całości prac.
 3. Warunki i forma płatności – preferowany termin płatności 30 dni od daty dostarczenia faktury do HCM (na podstawie obustronnie podpisanego protokołu odbioru prac).
 4. Warunki i czas trwania gwarancji.
 5. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
 6. Oświadczenie, że złożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo-zakończeniowe.

 

Szczegółowych informacji w sprawie zakresu prac udzielają:

 1. Pan Marcin NOWAK tel. 32 / 2 888 444 wew. 658, tel. kom. 512 403 452
 2. Pan Tomasz KAŁMUK tel. 32 / 2 888 444 wew. 958, tel. kom. 512 403 472,

 

 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3. posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:

http://www.hcm.com.pl/przetargi/

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – TRI – Bieżące naprawy zewnętrznych instalacji wodno – kanalizacyjnych na terenie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. w 2024 roku (Zp 35987) należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do dnia 5 grudnia 2023 r.

 

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej

http://www.hcm.com.pl/przetargi/

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. swobodnego wyboru oferty,
 2. negocjacji cenowych z wybranymi Oferentami,
 3. unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.

 

 

Załącznik: