Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

Bieżące naprawy zewnętrznych instalacji wodno – kanalizacyjnych na terenie HCM w 2022 roku dla Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: LK Instal Łukasz Konieczny z Tarnowskich Gór

 

Zakres prac zawarty został w Załączniku nr 1 i obejmuje:

 1. Naprawę instalacji wodnych o średnicach od FI 50 do FI 500 wykonanych jako przewody stalowe, żeliwne oraz PCV posadowione na głębokości do 5 m.
 2. Naprawę instalacji kanalizacyjnych o średnicach od FI 150 do FI 800 wykonanych z rur kamionkowych, betonowych oraz PCV posadowionych na głębokości do 5 m.

 

Termin realizacji: do 31.12.2022 r.

Dokładny termin zostanie ustalony z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego.

 

Okres ważności oferty nie krótszy niż 30 dni.

 

Informujemy, że praca w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przebiega w styczności z metalami ciężkimi.

 

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w terminie uzgodnionym telefonicznie z Koordynatorem prac.

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Koszt realizacji prac.
 2. Czas realizacji całości prac.
 3. Warunki i forma płatności.
 4. Warunki i czas trwania gwarancji.
 5. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
 6. Oświadczenie, że złożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo-zakończeniowe.

 

Szczegółowych informacji w sprawie zakresu prac udziela:

Pan Marcin NOWAK tel. 32 / 2 888 444 wew. 658, tel. kom. 512 403 452

Pan Tomasz KAŁMUK tel. 32 / 2 888 444 wew. 958, tel. kom. 512 403 472,

 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 • posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 • dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 • posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego: http://www.hcm.com.pl/przetargi/

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Bieżące naprawy zewnętrznych instalacji wodno – kanalizacyjnych na terenie HCM w 2022 roku dla Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. (Zp 26497) należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do dnia 27 grudnia 2021 r.

 

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej http://www.hcm.com.pl/przetargi/

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

 • swobodnego wyboru oferty,
 • negocjacji cenowych z wybranymi Oferentami,
 • unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.

 

Załącznik: