Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie bieżących napraw zewnętrznych instalacji wodno-kanalizacyjnych na terenie HCM w 2020 roku.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: LK Instal Łukasz Konieczny z Tarnowskich Gór

Zakres prac oraz informacje dodatkowe zostały zawarte w Załączniku nr 1.

Przewidywany termin realizacji: do końca 2020 r.

Materiały, niezbędny sprzęt oraz środki transportu potrzebne do realizacji prac zabezpieczy Wykonawca.

Rozliczenie prac remontowych nastąpi tylko za faktycznie zrealizowany zakres remontu.

Informujemy, że praca w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przebiega w styczności  z metalami ciężkimi.

Przed opracowaniem oferty niezbędny jest przyjazd do HCM S.A. w celu zapoznania się z  szczegółowym zakresem remontu, dokonaniu wizji lokalnej i zapoznaniu się z  specyfiką pracy Wydziału .

Szczegółowych informacji w sprawie zakresu i przedmiaru robót remontowych oraz technologii wykonania prac udzielają Panowie:

 • Pan Tomasz Kałmuk (32) 288 84 44 wew. 958, kom. 512 403 472
 • Pan Marcin Nowak (32) 288 84 44 wew. 658, kom. 512 403 452

 W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Koszt wykonania całości prac oraz kosztorys ofertowy wraz z wyszczególnieniem kosztów realizacji poszczególnych pozycji w tym wartość jednostkowej wielkości obmiarowej.
 2. W ofercie należy podać:
 • koszt 1 rbg pracownika,
 • koszt 1 rbg pracy samochodu dostawczego,
 • koszt 1 rbg pracy samochodu ciężarowego (wywrotka),
 • koszt 1 rbg pracy koparki,
 • koszt 1 rbg pracy agregatu prądotwórczego,
 • koszt 1 rbg pracy spawarki,
 • koszt 1 rbg pracy zgrzewarki elektrooporowej,
 • koszt 1 rbg pracy zgrzewarki doczołowej,
 • koszt 1 rbg pracy zagęszczarki,
 • koszt 1 rbg pracy pompy elektrycznej,
 • koszt 1 rbg pracy motopompy,
 • koszt 1 rbg lokalizacji nieszczelności.
 1. Przedstawienie wykazu posiadanego sprzętu potrzebnego do wykonania powyżej wymienionego zakresu prac.
 2. Dyspozycyjność na telefon 24 h.
 3. Oświadczenia o akceptacji warunków wykonania prac remontowych i zapoznaniu się z warunkami pracy.
 4. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
 5. Oświadczenie, że przedłożona oferta dla poszczególnych pozycji obejmuje wszystkie prace przygotowawczo – zakończeniowe.
 6. Warunki gwarancji.
 7. Warunki płatności.

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 • posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 • dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 • posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem,
 • przedstawią referencje potwierdzające wykonywanie prac objętych zapytaniem ofertowym.

Wymaga się aby pracownik ze strony Zleceniobiorcy nadzorujący prace był obecny na terenie Zakładu podczas wykonywania prac

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego: http://www.hcm.com.pl/przetargi/

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Bieżące naprawy zewnętrznych instalacji wodno-kanalizacyjnych na terenie HCM w 2020 roku.” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna)   w terminie do dnia 7 stycznia 2020 r.

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej http://www.hcm.com.pl/przetargi/

Zastrzegamy sobie prawo do :

 • swobodnego wyboru oferty,
 • negocjacji cenowych z wybranymi Oferentami,
 • odstąpienia od wykonania poszczególnych pozycji remontowych z prawem wykreślenia ich przed przystąpieniem do wykonania remontu jak i w trakcie trwania prac,
 • zawarcia umowy na niepełny zakres robót,
 • unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.

Załącznik: zakres-prac