Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie:

Bieżących napraw zewnętrznych instalacji wodno-kanalizacyjnych na terenie HCM w 2019 roku.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: LK INSTAL ŁUKASZ KONIECZNY Z TARNOWSKICH GÓR

Zakres prac oraz informacje dodatkowe zostały zawarte w Załączniku nr 1.

Przewidywany termin realizacji: do końca 2019 r.

Materiały, niezbędny sprzęt oraz środki transportu potrzebne do realizacji prac zabezpieczy Wykonawca.

Rozliczenie prac remontowych nastąpi tylko za faktycznie zrealizowany zakres remontu.

Informujemy, że praca w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przebiega w styczności  z metalami ciężkimi.

 

Przed opracowaniem oferty niezbędny jest przyjazd do HCM S.A. w celu zapoznania się z  szczegółowym zakresem remontu, dokonaniu wizji lokalnej i zapoznaniu się z  specyfiką pracy Wydziału.

Szczegółowych informacji w sprawie zakresu i przedmiaru robót remontowych oraz technologii wykonania prac udzielają Panowie:

 • Pan Tomasz Kałmuk (32) 288 84 44 wew. 958, kom. 512 403 472
 • Pan Marcin Nowak (32) 288 84 44 wew. 658, kom. 512 403 452

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Koszt wykonania całości prac oraz kosztorys ofertowy wraz z wyszczególnieniem kosztów realizacji poszczególnych pozycji w tym wartość jednostkowej wielkości obmiarowej.
 2. W ofercie należy podać: koszt 1 rbg pracy pracownika, koszt 1 rbg pracy samochodu dostawczego, koszt 1 rbg pracy samochodu ciężarowego (wywrotka), koszt 1 rbg pracy koparki, koszt 1 rbg pracy agregatu prądotwórczego, koszt 1 rbg pracy spawarki, koszt 1 rbg pracy zgrzewarki elektrooporowej, koszt 1 rbg pracy zgrzewarki doczołowej, koszt 1 rbg pracy zagęszczarki, koszt 1 rbg pracy pompy elektrycznej, koszt 1 rbg pracy motopompy, koszt 1 rbg lokalizacji nieszczelności.
 3. Przedstawienie wykazu posiadanego sprzętu potrzebnego do wykonania powyżej wymienionego zakresu prac.
 4. Dyspozycyjność na telefon 24 h.
 5. Opis zastosowanego rozwiązania technicznego.
 6. Oświadczenia o akceptacji warunków wykonania prac remontowych i zapoznaniu się z warunkami pracy.
 7. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
 8. Oświadczenie, że przedłożona oferta dla poszczególnych pozycji obejmuje wszystkie prace przygotowawczo – zakończeniowe.
 9. Warunki gwarancji.
 10. Warunki płatności.

 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3. posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem,
 4. przedstawią referencje potwierdzające wykonywanie prac objętych zapytaniem ofertowym.

 

Wymaga się aby pracownik ze strony Zleceniobiorcy nadzorujący prace był obecny na terenie Zakładu podczas wykonywania prac

 Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego: http://www.hcm.com.pl/przetargi/

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Bieżące naprawy zewnętrznych instalacji wodno-kanalizacyjnych na terenie HCM w 2019 roku.” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna)   w terminie do dnia 12 lipca 2019 r. godz. 1200.

 

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej http://www.hcm.com.pl/przetargi/

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. swobodnego wyboru oferty,
 2. negocjacji cenowych z wybranymi Oferentami,
 3. odstąpienia od wykonania poszczególnych pozycji remontowych z prawem wykreślenia ich przed przystąpieniem do wykonania remontu jak i w trakcie trwania prac,
 4. zawarcia umowy na niepełny zakres robót,
 5. unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.

 

Załącznik: