Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

 Badanie zagrożenia porażeniowego w sieci powyżej 1kV w  HCM S. A.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: Zakład Pomiarowo – Badawczy Energetyki „ENERGOPOMIAR – ELEKTRYKA” Sp. z o.o. z Gliwic

Badania należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

 

Zakres prac:

 1. Wykonanie pomiarów, obliczeń i innych czynności koniecznych do oceny zagrożenia porażeniowego w sieci powyżej 1kV i skuteczności zastosowanych środków ochrony od porażeń.
 2. Przekazanie opracowania (3 egzemplarze w wersji papierowej oraz na nośniku elektronicznym) zawierającego wyniki pomiarów, opis metody pomiarowej, podstawę opracowania (normy, przepisy), interpretację otrzymanych wyników pomiarowych i obliczeniowych (z uwzględnieniem aktualnych parametrów sieci), ocenę istniejących środków ochrony przeciwporażeniowej oraz zalecenia do wykonania w celu usunięcia ewentualnych nieprawidłowości.

 

Skrócony opis sieci WN i SN

– 2 stacje GSZ z trzema transformatorowymi blokowymi 110/6 kV,

– przyłącze 20kV z transformatorem 20/6kV,

– sieć SN – kablowa 6kV,

– stacje SN/nN z polami silnikowymi i transformatorowymi 6kV/nN (11 stacji; ok. 100 pól).

 

Przewidywany termin realizacji: do końca 2019 r.

Dokładny termin realizacji prac zostanie uzgodniony z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego (uwzględniając możliwości łączeniowe w sieci i ruch wydziałów produkcyjnych i poszczególnych urządzeń ).

 

Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do wykonania całości prac zabezpieczy Wykonawca.

 

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w następujących terminach:

 1. 04.11.2019 r. godz. 1000
 2. 08.11.2019 r. godz. 1000

 

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Koszt wykonania całości prac.
 2. Czas wykonania całości prac (licząc od momentu podpisania umowy).
 3. Szczegółowy opis sposobu wykonania prac oraz przedstawienie zawartości opracowania.
 4. Harmonogram realizacji prac (z uwzględnieniem możliwości wyłączeń po zapoznaniu się z strukturą sieci i trybem pracy i wskazaniem fragmentów sieci koniecznych do  wyłączenia w celu wykonania pomiarów).
 5. Zobowiązanie się Wykonawcy do wykonania całości prac w wyznaczonym terminie.
 6. Warunki i forma płatności.
 7. Warunki i czas trwania gwarancji.
 8. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
 9. Oświadczenie, że złożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo-zakończeniowe niezbędne do pełnej realizacji zadania.
 10. Referencje potwierdzające należyte wykonanie prac o podobnym zakresie.

 

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielają:

Pan Tadeusz MAZUR tel. (32) 288 84 44 wew. 800, kom. 512 403 442

Pan Bronisław JAWOREK tel.(32) 288 84 44 wew. 334, kom. 512 403 457

Pan Paweł POTEMPA tel. (32) 288 84 44 wew. 734, kom. 512 403 459

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego: https://hcm.com.pl/przetargi/

 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. Posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac.
 2. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim.
 3. Posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Badanie zagrożenia porażeniowego w sieci powyżej 1kV w  HCM S. A.należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do 14 listopada 2019 r. godz. 1200.

 

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej: https://hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug/

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. Swobodnego wyboru oferty.
 2. Negocjacji cenowych z wybranym Oferentem.
 3. Odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn.
 4. Unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.