Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

Badanie zabezpieczeń elektrycznych w polu 6kV silnika synchronicznego 3150kW (SO – 43 p.4 i p.20)

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: OPA ZABRZE Z ZABRZA

 

Zakres prac: (dla 1 kompletu badań)

 1. Sprawdzenie wartości istniejących nastaw przekaźników zabezpieczeniowych z warunkami sieci i istniejącym silnikiem.
 2. Badanie działania zabezpieczeń z wyznaczonymi w p.1 nastawami.
 3. Próby funkcjonalne pól 6kV z udziałem badanych zabezpieczeń.
 4. Przekazanie protokołów (3 szt. w wersji papierowej i 1 wersja elektroniczna) zawierających sprawozdanie z wykonanych badań, orzeczenie o prawidłowości działanie lub zalecenia usunięcia usterek w przypadku ich wystąpienia.

Badanie należy wykonać dla układu zabezpieczeń dwóch silników synchronicznych 6kV; 3150kW.

 

Aparatura zabezpieczająca zabudowana jest w wnękach pól rozdzielni 6kV i w szafie sterowniczej silnika.

 

Główne dane aparatury:

Zabezpieczenia nadprądowe – RIzc-2 , RI

Zabezpieczenie różnicowe – RRTT-7 ,

Zabezpieczenie ziemnozwarciowe – Rigx10

Zabezpieczenie podnapięciowe  REp ; RTi

Przekładniki prądowe – ASK-10 ; GS24c

Przekładniki ziemnozwarciowe – I0-2

Wyłącznik mocy 6kV – 3AH5

Silnik 6kV synchroniczny – GYe-144t/01

 

Przewidywany termin realizacji:

W okresie od 26.08.2019 r. do 06.09.2019 r. Dokładny termin zostanie podany przez Koordynatora prac ze strony Zamawiającego z uwzględnieniem ruchu urządzeń.

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w następujących terminach:

 1. 18.07.2019r. godz. 900
 2. 25.07.2019r. godz. 900

 

Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji całości prac zabezpieczy Wykonawca.

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Koszt wykonania całości prac wraz z kosztorysem ofertowym. Należy wyszczególnić koszt wykonania jednego kompletu badań.
 2. Czas realizacji całości prac wraz harmonogramem prac. Należy wyszczególnić czas realizacji jednego kompletu badań.
 3. Warunki i forma płatności.
 4. Warunki i czas trwania gwarancji.
 5. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
 6. Oświadczenie, że złożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo-zakończeniowe.
 7. Referencje potwierdzające należyte wykonanie prac o podobnym zakresie.

 

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielają:

Pan Bronisław JAWOREK tel. (32) 288 84 44 wew. 334, kom. 512 403 457

Pan Paweł POTEMPA tel. (32) 288 84 44 wew. 323, kom. 512 403 459

Pan Tadeusz MAZUR tel. (32) 288 84 44 wew. 800, kom. 512 403 442

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego: https://hcm.com.pl/przetargi/

 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3. posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Badanie zabezpieczeń elektrycznych w polu 6kV silnika synchronicznego 3150kW (SO – 43 p.4 i p.20)” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do 31 lipca 2019 r. godz. 1200.

 

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej: https://hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug/

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. Swobodnego wyboru oferty,
 2. Negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
 3. Odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
 4. Unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.