Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie: Badań pola elektromagnetycznego i elektrycznego w HCM S.A.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowo-Usługowe „BIELASZKA” z Jastrzębia Zdroju

Zakres prac do wykonania obejmuje:

 1. Wykonanie pomiarów, obliczeń i innych czynności koniecznych do oceny wielkości pola elektromagnetycznego elektrycznego i wyznaczenia stref zgodnie z aktualnymi przepisami  i normami.
  Pomiary należy wykonać dla stanowisk:

– elektromonter (stacje GSZ1 i GSZ-2),
– elektromechanik elektrofiltrów (elektrofiltry),
– operator pieca indukcyjnego (piec indukcyjny).

Wyznaczenie wraz z uzasadnieniem dodatkowych stanowisk lub obiektów niewymienionych powyżej dla których wskazane jest wykonanie pomiarów pola elektromagnetycznego i elektrycznego na podstawie weryfikacji urządzeń w trakcie wizji lokalnej.

 1. Przekazanie opracowania (3 egzemplarze w wersji papierowej oraz na nośniku elektronicznym) zawierającego wyniki pomiarów, opis metody pomiarowej, podstawę opracowania (normy, przepisy), interpretację otrzymanych wyników pomiarowych i obliczeniowych (z uwzględnieniem aktualnych parametrów sieci).

Badania należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

 

Okres ważności oferty nie krótszy niż 30 dni.

Sprzęt oraz środki transportu potrzebne do wykonania zadania po stronie Wykonawcy.

Informujemy, że praca w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przebiega w styczności z metalami ciężkimi.

 

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w terminach:

– 05.01.2023 r. o godz. 10.00.

– 12.01.2023 r. o godz. 10.00.

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Koszt wykonania całości prac dla wyznaczonych stanowisk pomiarowych.
 2. Koszt wykonania całości prac dla wskazanych dodatkowych stanowisk pomiarowych  (+ wykaz tych stanowisk wraz z uzasadnieniem, lub informacja o ich braku).
 3. Czas wykonania całości prac (licząc od momentu podpisania umowy).
 4. Szczegółowy opis sposobu wykonania prac oraz przedstawienie zawartości opracowania.
 5. Harmonogram realizacji prac (z wskazaniem wymogów ruchowych dla badanych obiektów).
 6. Zobowiązanie się Wykonawcy do wykonania całości prac w wyznaczonym terminie.
 7. Warunki i forma płatności.
 8. Warunki i czas trwania gwarancji.
 9. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
 10. Oświadczenie, że złożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo-zakończeniowe niezbędne do pełnej realizacji zadania.
 11. Referencje potwierdzające należyte wykonanie prac o podobnym zakresie.

 

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielają Panowie:

 1. Bronisław Jaworek tel. 032/2888 444 wew. 334 kom. 512 403 457,
 2. Marek Góra tel. 032/2888 444 wew. 553 tel. kom. 512 403 482.

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:

http://www.hcm.com.pl/przetargi/

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Badanie pola elektromagnetycznego i elektrycznego w HCM S.A. ” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do dnia 19 stycznia 2023 r. godz. 1400.

 

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:

http://www.hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug/

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. swobodnego wyboru oferty,
 2. negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
 3. odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
 4. unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.