Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na: Badanie parametrów jakości energii elektrycznej

 

Zakres prac obejmuje:

 1. Wykonanie pomiarów jakości energii elektrycznej z użyciem własnych analizatorów klasy „A” w 2 punktach pomiarowych w sieci ŚN 6kV z wykorzystaniem obwodów wtórnych przekładników (układy pośrednie)
 2. Rejestracja parametrów jakości energii we wskazanych punktach pomiarowych w okresie jednego miesiąca w uzgodnionym terminie.
 3. Wykonanie i przekazanie opinii dotyczącej jakości energii elektrycznej na podstawie wykonanych pomiarów, raportów z wynikami pomiarowymi w formie elektronicznej oraz papierowej.
 4. Współpraca w zakresie metod pomiarowych i zawartości raportów z serwisem przemienników częstotliwości ŚN.

 

Badania należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

 

Okres ważności oferty nie krótszy niż 60 dni.

 

Dokładny termin zostanie ustalony z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego.

 

Sprzęt oraz środki transportu niezbędne do wykonania całości prac zabezpieczy Wykonawca.

 

Informujemy, że praca w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przebiega w styczności z metalami ciężkimi.

 

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w terminach:

– 06.03.2024 r. o godz. 10.00.

– 13.03.2024 r. o godz. 10.00.

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Koszt wykonania całości prac dla wyznaczonych stanowisk pomiarowych oraz osobno dla każdego punktu.
 2. Uwagi dotyczące możliwości podłączenia i wykonania rejestracji parametrów jakości energii elektrycznej dla przedstawionych punktów pomiarowych.
 3. Czas wykonania całości prac (licząc od momentu podpisania umowy).
 4. Szczegółowy opis sposobu wykonania prac oraz przedstawienie zawartości opracowania..
 5. Zobowiązanie się Wykonawcy do wykonania całości prac w wyznaczonym terminie.
 6. Warunki i forma płatności – preferowany termin płatności 30 dni od daty dostarczenia faktury do HCM (na podstawie obustronnie podpisanego protokołu odbioru prac).
 7. Warunki i czas trwania gwarancji.
 8. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
 9. Oświadczenie, że złożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo-zakończeniowe niezbędne do pełnej realizacji zadania.
 10. Referencje potwierdzające należyte wykonanie prac o podobnym zakresie.

 

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielają:

 1. Pan Bronisław JAWOREK tel.(32) 288 84 44 wew. 334, kom. 512 403 457
 2. Pan Marek GÓRA tel. (32) 288 84 44 wew. 553, kom. 512 403 482

 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3. posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:

http://www.hcm.com.pl/przetargi/

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – TRI – Badanie parametrów jakości energii elektrycznej (Zp 37408) należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do dnia 22 marca 2024 r.

 

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej

http://www.hcm.com.pl/przetargi/

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. swobodnego wyboru oferty.
 2. negocjacji cenowych z wybranym Oferentem.
 3. odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn.
 4. unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.