Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na: Awaryjną naprawę transformatora 6/0,5 kV 1600 kVA typu TAOa 1600/15 rok prod. 1978.

 

Zakres prac obejmuje:

Etap I

 1. Załadunek i transport transformatora do siedziby Wykonawcy.
 2. Transport transformatora do siedziby Zamawiającego.
 3. Weryfikacja stanu technicznego transformatora obejmująca:
  a) część zewnętrzną (kadź, konserwator, uszczelki, wskaźnik poziomu oleju, korki spustowe, radiatory),
  b) Izolatory ŚN i NN wraz z uszczelnieniem i torem prądowym,
  c) Uzwojenia GN i DN wraz z izolacja stałą,
  d) Rdzeń transformatora (stan ogólny, izolacja, śruby mocujące, pakiety),
  e) Przełącznik zaczepów,
  f) Olej transformatorowy (pełna diagnostyka),
  g) Przekaźnik gazowo-podmuchowy,
  h) Inne elementy mogące mieć wpływ na prawidłową eksploatację transformatora,
  i) Sporządzenie i przekazanie sprawozdania z weryfikacji ze szczegółowym kosztorysem na wykonanie prac naprawczych i konserwacyjnych wynikających ze stanu technicznego transformatora.
 4. Przedstawienie kosztorysu szczegółowego dla następujących prac:
  A) Dla części zewnętrznej (kadź, konserwator, wskaźnik poziomu oleju, korki spustowe, radiatory):

– przegląd,

– czyszczenie,

– malowanie,

– wymiana uszczelnień,

– kurków spustowych.

B) Izolatory ŚN i NN:

– wymiana uszczelnień (koszt dla 1 sztuki),

– wymiana całego kompletu izolatora (koszt dla 1 sztuki).

C) Uzwojenia GN i DN:

– czyszczenie

– suszenie

– wymiana

D) Izolacja stała:

– wymiana izolacji głównej transformatora pomiędzy trzema kolumnami a uzwojeniem wtórnym oraz pomiędzy uzwojeniem wtórnym a uzwojeniem pierwotnym.

 

E) Przełącznik zaczepów:

– konserwacja.

F) Olej transformatorowy:

– pełne badanie,

– uzdatnianie,

– wymiana.

G) Przekaźnik gazowo-podmuchowy:

– konserwacja

 

Etap II

 1. Wymiana / naprawa uszkodzonego przepustowego NN,
 2. Wymiana wszystkich uszczelnień gumowych transformatora,
 3. Wymiana izolacji głównej transformatora pomiędzy trzema kolumnami a uzwojeniem wtórnym oraz pomiędzy uzwojeniem wtórnym a uzwojeniem pierwotnym,
 4. Wykonanie prac wykazanych w sprawozdaniu o stanie technicznym transformatora
  w zaakceptowanym zakresie i kosztorysie,
 5. Wykonanie prób i pomiarów przewidzianych dla transformatorów po przeprowadzonym remoncie (w tym badanie termowizyjne pod obciążeniem).

 

Etap III

 1. Demontaż transformatora olejowego zastępczego 6/0,5kV1000kVA z komory docelowej i wstawienie do komory pierwotnej we wskazanej stacji oddziałowej,
 2. Wstawienie wyremontowanego transformatora do komory docelowej,
 3. Przekazanie pełnej dokumentacji z przeprowadzonego remontu (protokoły pomiarowe, sprawozdania z wykonanych czynności, atesty użytych materiałów itp.).

 

Realizacja prac wymienionych w Etapie II i III nastąpi po akceptacji przez Zamawiającego sprawozdania z weryfikacji stanu technicznego transformatora wraz z kosztorysem na wykonanie prac naprawczych i konserwacyjnych.

W transformatorze jest uszkodzony i rozszczelniony izolator przepustowy NN.

Wszystkie materiały do wykonania remontu oraz transport urządzenia zapewnia Wykonawca.

W przypadku zgody na remont transformatora (Etap II i Etap III) weryfikacja jest BEZPŁATNA

 

Okres ważności oferty nie krótszy niż 30 dni.

 

Przewidywany termin realizacji: niezwłocznie po podpisaniu umowy

Dokładny termin zostanie ustalony z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego.

 

Informujemy, że praca w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przebiega w styczności z metalami ciężkimi.

 

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w następujących terminach:

 1. 12.06.2023 r. – godz. 10.00
 2. 15.06.2023 r. – godz. 10.00

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Koszt wykonania prac wymienionych w Etapie I dla punktów 1, 2, 3 wraz z kosztorysem.
 2. Koszt wykonania prac wymienionych w Etapie I dla punktu 4 wraz z kosztorysem.
 3. Koszt wykonania prac wymienionych w Etapie III wraz z kosztorysem.
 4. Harmonogram prac w rozbiciu na poszczególne Etapy.
 5. Warunki i termin płatności.
 6. Warunki i czas trwania gwarancji.
 7. Ważność oferty.
 8. Oświadczenie, że złożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo-zakończeniowe.
 9. Referencje potwierdzające należyte wykonanie prac o podobnym zakresie.
 10. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.

 

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielają:

 1. Pan Bronisław JAWOREK tel.(32) 288 84 44 wew. 334, kom. 512 403 457
 2. Pan Marek GÓRA tel. (32) 288 84 44 wew. 553, kom. 512 403 482
 3. Pan Tadeusz MAZUR tel. (32) 288 84 44 wew. 800, kom. 512 403 442

 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3. posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:

http://www.hcm.com.pl/przetargi/

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Awaryjna naprawa transformatora 6/0,5 kV 1600 kVA typu TAOa 1600/15 (Zp 33919) należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do dnia 20 czerwca 2022 r. godz. 1400

 

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej

http://www.hcm.com.pl/przetargi/

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. swobodnego wyboru oferty,
 2. negocjacji cenowych z wybranymi Oferentami,
 3. unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.