Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

 Adaptację infrastruktury elektrycznej i AKPiA na potrzeby wdrożenia projektu: „Modernizacja węzła chłodzenia i oczyszczania gazu FKS” 

UWAGA: Unieważnienie konkursu ofert

 Zakres prac:

I. Inwentaryzacja istniejącej infrastruktury elektrycznej i AKPiA wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie dotyczącym projektu „Modernizacja węzła chłodzenia i oczyszczania gazu FKS”.

II. Wytypowanie tras kablowych będących w kolizji z projektem: „Modernizacja węzła chłodzenia i oczyszczania gazu FKS”.

III. Wykonanie projektu wykonawczego na adaptację infrastruktury elektrycznej i AKPiA na potrzeby wdrożenia projektu: „Modernizacja węzła chłodzenia i oczyszczania gazu FKS”

IV. Wykonanie projektu technicznego obejmującego:

 1. Zmiana lokalizacji tras kablowych.
 2. Przełożenie części linii zasilających 500VAC, 400VAC.
 3. Wykonanie nowych linii zasilających 500VAC, 400VAC.
 4. Przełożenie części linii sterowniczych urządzeń 500VAC, 400VAC.
 5. Wykonanie nowych linii sterowniczych urządzeń 500VAC, 400VAC.
 6. Przełożenie części okablowania i wykonanie nowych połączeń na potrzeby układów AKPiS.
 7. Częściowa zmiana sposobu pozyskiwania danych do układów AKPiS poprzez zastosowanie rozwiązań sieciowych.
 8. Przełożenie części okablowania i wykonanie nowych połączeń teletechniki.
 9. Przełożenie części okablowania i wykonanie nowych połączeń sieciowych Ethernet.
 10. Wykonanie nowych linii zasilających komory elektrofiltra mokrego 110kV AC.
 11. Przełożenie części linii zasilających komory elektrofiltra mokrego 110kV AC.

V. Realizacja prac objętych projektem:

 1. Zmiana lokalizacji tras kablowych.
 2. Przełożenie części linii zasilających 500VAC, 400VAC.
 3. Wykonanie nowych linii zasilających 500VAC, 400VAC.
 4. Przełożenie części linii sterowniczych urządzeń 500VAC, 400VAC.
 5. Wykonanie nowych linii sterowniczych urządzeń 500VAC, 400VAC.
 6. Przełożenie części okablowania i wykonanie nowych połączeń na potrzeby układów AKP i S.
 7. Częściowa zmiana sposobu pozyskiwania danych do układów AKPiS poprzez zastosowanie rozwiązań sieciowych.
 8. Przełożenie części okablowania i wykonanie nowych połączeń teletechniki.
 9. Przełożenie części okablowania i wykonanie nowych połączeń sieciowych Ethernet.
 10. Wykonanie nowych linii zasilających komory elektrofiltra mokrego 110kV AC.
 11. Przełożenie części linii zasilających komory elektrofiltra mokrego 110kV AC.

VI. Demontaż starego okablowania i drabin kablowych (składowanie we wskazanym miejscu w odległości do 1km).

VII. Wykonanie pomiarów odbiorowych.

VIII. Uruchomienie instalacji i sytemu sterowania oraz przeprowadzenie prób.

IX. Uruchomienie instalacji i przekazanie do pracy ciągłej.

X. Wykonanie dokumentacji technicznej powykonawczej wraz z wszelką wymaganą dokumentacją.

XI. Szkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji nowej aplikacji.

XII. Wykonanie instrukcji eksploatacji i BHP.

 

Dokumentacja techniczna istniejącego układu dostępna do wglądu podczas wizji lokalnej.

Projekt powinien obejmować w swoim zakresie wszystkie prace przygotowawcze i adaptacyjne niezbędne do realizacji zadania związane z przyległą infrastruktura elektryczną oraz AKPiS projektowanej instalacji.

Projekt powinien zawierać pełną dokumentację części: konstrukcyjnej, budowlanej,  elektrycznej, AKP i S,  PLC, HMI.

Dokumentacja powinna zostać dostarczona w wersji: papierowej, elektronicznej w formacie PDF oraz edytowalnej DWG.

Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do wykonania zadania zabezpieczy Wykonawca.

 

Przewidywany termin realizacji: kwiecień – maj 2019 r. 

Prace będą prowadzone sukcesywnie w miarę dostępności miejsca prac.

Dokładny termin realizacji prac zostanie ustalony z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego.

 

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w następujących terminach:

 1. 6.02.2019 r. godz. 1000
 2. 11.02.2019 r. godz.1000

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Koszt wykonania całości prac wraz z kosztorysem ofertowym i tabelą elementów rozliczeniowych z podziałem na poszczególne etapy realizacji.
 2. Czas wykonania całości zadania z podziałem na poszczególne etapy realizacji.
 3. Zobowiązanie się Wykonawcy do wykonania całości prac w wyznaczonym terminie  wraz z przedstawieniem harmonogramu prac i dostaw.
 4. Opis zastosowanego rozwiązania technicznego.
 5. Warunki i forma płatności.
 6. Warunki i czas trwania gwarancji.
 7. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
 8. Oświadczenie, że złożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo-zakończeniowe.
 9. Referencje potwierdzające należyte wykonanie prac o podobnym zakresie.

 

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielają:

Pan Ireneusz WYLEŻAŁEK tel. (32) 288 84 44 wew. 906, kom. 512 403 464

Pan Adrian DYBAŁA tel. (32) 288 84 44 wew. 792, kom. 512 403 443

Pan Bronisław JAWOREK tel. (32) 288 84 44 wew. 334, kom. 512 403 457

Pan Jan BUDNY tel. (32) 288 84 44 wew. 700

Pan Tadeusz MAZUR tel. (32) 288 84 44 wew. 800, kom. 512 403 442

Branża budowlana Pan Marcin KACZMARCZYK tel. (32) 288 84 44 wew.530, kom. 512 403 431

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego: http://www.hcm.com.pl/przetargi/

 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1.   posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2.   dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3.   posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Adaptacja infrastruktury elektrycznej i AKPiA na potrzeby wdrożenia projektu: Modernizacja węzła chłodzenia i oczyszczania gazu FKS” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do 18 lutego 2019 r. godz. 12:00.

 

 

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej: http://www.hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug/

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1.   swobodnego wyboru oferty,
 2.   negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
 3.   odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
 4.   unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.