Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na: Adaptację infrastruktury elektrycznej i AKPiA na potrzeby wdrożenia projektu: „Modernizacja węzła chłodzenia i oczyszczania gazu FKS”

Wpis z dnia 23.12.2021 roku
UWAGA: Unieważnienie konkursu ofert

UWAGA: PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT DO DNIA 11.12.2020 r.

 

Zakres prac:

I. Inwentaryzacja istniejącej infrastruktury elektrycznej i AKPiA wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie dotyczącym projektu „Modernizacja węzła chłodzenia i oczyszczania gazu FKS”( na podstawie dostępnej dokumentacji technicznej).

II. Wytypowanie tras kablowych będących w kolizji z projektem: „Modernizacja węzła chłodzenia i oczyszczania gazu FKS”.

III. Wykonanie pełnego projektu budowlano – wykonawczego na adaptację infrastruktury elektrycznej i AKPiA na potrzeby wdrożenia projektu: „Modernizacja węzła chłodzenia i oczyszczania gazu FKS”.

Projekt tras kablowych dla:

 1. linii zasilających wysokiego napięcia ( komory elektrofiltra mokrego 110kV AC)
 2. linii zasilających 500VAC, 400VAC,
 3. okablowania instalacji sterowania urządzeń 500VAC, 400VAC,
 4. okablowania połączeń teletechniki,
 5. okablowania nowych połączeń na potrzeby układów AKPiS,
 6. okablowania nowych połączeń sieciowych Ethernet.Projekt linii zasilających wysokiego napięcia ( komory elektrofiltra mokrego 110kV AC),
  Projekt instalacji zasilającej 500VAC i 400VAC,
  Projekt instalacji sterowania dla urządzeń 500VAC i 400VAC,
  Projekt instalacji teletechniki,
  Projekt redundantnej sieci przemysłowej obejmujący: elementy pasywne i aktywne,
  Projekt instalacji AKPiS uwzględniający zmianę sposobu pozyskiwania danych poprzez zastosowanie rozwiązań sieciowych układów PLC Omron (preferowane połączenie sieciowe z istniejącym systemem sterowania – Control Link, sieć obiektowa obejmująca do 10 obiektów wyniesionych – EtherNet / IP, EtherCat ). 

 

IV. Realizacja prac objętych projektem:

 1. Wykonanie tras kablowych.
 2. Wykonanie linii zasilających wysokiego napięcia ( komory elektrofiltra mokrego 110kV AC).
 3. Wykonanie instalacji zasilającej 500VAC i 400VAC.
 4. Wykonanie instalacji sterowania dla urządzeń 500VAC i 400VAC.
 5. Wykonanie instalacji teletechniki.
 6. Wykonanie sieci przemysłowej (okablowania, złącza światłowodowe, elementy aktywne).
 7. Projekt instalacji AKPiS uwzględniający częściową zmianę sposobu pozyskiwania danych poprzez zastosowanie rozwiązań sieciowych.

 

Realizacja wyżej wymienionych projektów obejmuje dodatkowo:

 1. Demontaż starego okablowania i drabin kablowych (składowanie we wskazanym miejscu w odległości do 1km).
 2. Wykonanie pomiarów odbiorowych.
 3. Przeprowadzenie prób i uruchomienie instalacji elektrycznych wraz z sytemu sterowania.
 4. Uruchomienie instalacji teletechniki i AKPiS – przekazanie do pracy ciągłej.
 5. Wykonanie dokumentacji technicznej powykonawczej.

 

Dostępna dokumentacja techniczna wraz z projektem pn. „Modernizacja węzła chłodzenia i oczyszczania gazu FKS” do wglądu podczas wizji lokalnej.

Pełne kody źródłowe dla PLC i SCADA pracujących aplikacji nie zostaną udostępnione – przewiduje się przekazanie tabel I/O PLC do celów projektowych.

Projekt powinien obejmować w swoim zakresie wszystkie prace przygotowawcze i adaptacyjne niezbędne do realizacji zadania związane z przyległą infrastrukturą elektryczną oraz AKPiS projektowanej instalacji i być zgodny z  obowiązującymi normami, prawem budowlanym, oraz wymogami BHP.

Projekt powinien zawierać pełną dokumentację części: konstrukcyjnej, budowlanej,  elektrycznej, AKPiS,  PLC,HMI

Dokumentacja powinna zostać dostarczona w wersji: papierowej, elektronicznej w formacie PDF oraz edytowalnej DWG.

Przewidywany termin zakończenia realizacji: Maj 2021 r. 

 

Terminarz realizacji:

I. Wykonanie pełnego projektu wykonawczego na adaptację infrastruktury elektrycznej i AKPiA na potrzeby wdrożenia projektu: „Modernizacja węzła chłodzenia i oczyszczania gazu FKS”.

 1. Projekt tras kablowych – listopad 2020 r.
 2. Projekt linii zasilających wysokiego napięcia ( komory elektrofiltra mokrego 110kV AC) – grudzień 2020 r.
 3. Projekt instalacji zasilającej 500VAC i 400VAC – grudzień 2020 r.
 4. Projekt instalacji sterowania dla urządzeń 500VAC i 400VAC – grudzień 2020 r.
 5. Projekt instalacji teletechniki – grudzień 2020 r.
 6. Projekt sieci przemysłowej obejmujący jej elementy pasywne i aktywne –  grudzień 2020 r.
 7. Projekt instalacji AKPiS uwzględniający zmianę sposobu pozyskiwania danych poprzez zastosowanie rozwiązań sieciowych układów PLC Omron – styczeń 2021  

 II. Realizacja prac objętych projektami:

 1. Wykonanie tras kablowych – grudzień 2020 r. /styczeń 2021 r.
 2. Wykonanie linii zasilających wysokiego napięcia ( komory elektrofiltra mokrego 110kV AC) – do marzec 2021 r.
 3. Wykonanie instalacji zasilającej 500VAC i 400VAC – do marzec 2021 r.
 4. Wykonanie instalacji sterowania dla urządzeń 500VAC i 400VAC – do marzec 2021r.
 5. Wykonanie instalacji teletechniki – do kwiecień 2021 r.
 6. Wykonanie sieci przemysłowej (okablowania, złącza światłowodowe, elementy aktywne) do luty 2021r
 7. Wykonanie instalacji AKPiS – do kwiecień 2021r.

 

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej  po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Koszt wykonania całości prac wraz z kosztorysem ofertowym i tabelą elementów rozliczeniowych z podziałem na:
  – koszty jednostkowe wykonania poszczególnych projektów,
  – koszty jednostkowe realizacji poszczególnych projektów.
 2. Czas wykonania całości zadania z podziałem na poszczególne etapy realizacji.
 1. Zobowiązanie się Wykonawcy do wykonania całości prac w wyznaczonym terminie  wraz z przedstawieniem harmonogramu prac i dostaw.
 2. Opis zastosowanego rozwiązania technicznego.
 3. Warunki i forma płatności.
 4. Warunki i czas trwania gwarancji.
 5. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
 6. Oświadczenie, że złożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo-zakończeniowe.
 7. Referencje potwierdzające należyte wykonanie prac o podobnym zakresie.

 

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na niepełny zakres tj. wykonanie projektu, realizacja prac  lub projekt i realizacja wybranego zakresu.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do realizacji części prac objętych zapytaniem.

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielają Pan Tadeusz MAZUR tel. (32) 288 84 44 wew. 800, kom. 512 403 442

Branża budowlana Pan Marcin KACZMARCZYK tel. (32) 288 84 44 wew.530, kom. 512 403 431

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:

http://www.hcm.com.pl/przetargi/

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają następujące warunki:

 1. Posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac.
 2. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim.
 3. Posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Adaptacja infrastruktury elektrycznej i AKPiA na potrzeby wdrożenia projektu: „Modernizacja węzła chłodzenia i oczyszczania gazu FKS” należy dostarczyć do siedziby Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do 10 listopada 2020r.

 

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:

http://www.hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug/

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. Swobodnego wyboru Oferty,
 2. Negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
 3. Odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
 4. Unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.