Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

Zakup i zabudowę drzwi p.poż. na I piętrze w budynku wydziału Pieca Szybowego.

Typ drzwi: Purtas paddila, drzwi 2SK EI60.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: P.B.P.P. „PIEC-BUD” Wrocław Sp. z o.o. z Legnicy

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która powinna zawierać:

  1. Koszt wykonania prac.
  2. Czas realizacji prac.
  3. Oświadczenie, że przedłożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo – zakończeniowe.
  4. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
  5. Warunki i czas trwania gwarancji.
  6. Warunki płatności.

Termin realizacji prac: październik 2018 rok.

Materiały, sprzęt oraz środki transportu potrzebne do realizacji prac zabezpieczy Wykonawca.

 

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela:

Pan MARCIN KACZMARCZYK tel. (32) 288 84 44 wew. 927, kom. 512403431.

Złożenie oferty, jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego.

 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

– posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,

– dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,

– posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Zakup i zabudowę drzwi p.poż. na I piętrze w budynku wydziału Pieca Szybowego” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 w terminie do 5 października 2018 r. godz. 11.00.

Informacja o wyniku konkursu ofert zostanie zamieszczona na stronie internetowej.

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

-swobodnego wyboru oferty,

-negocjacji cenowych z wybranymi Oferentami,

-zawarcia umowy na niepełny zakres robót,

-unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.