Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

Zakup oraz zabudowę monitoringu wraz z systemem archiwizacji w rejonie dolnej części pieca.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: Cyroń DAMIAN CYROŃ Siemianowice Śląskie.

Zakres prac:

Zakup oraz zabudowa monitoringu składającego się z :

 1. Kamera cyfrowa 5 mpix – 3 sztuki,
 2. Rejestrator cyfrowy do 8 kamer,
 3. Dysk twardy 500 GB (zapis dwutygodniowy),
 4. Okablowanie,
 5. Montaż.

Przewidywany termin realizacji: czerwiec 2018 r.

Materiały, sprzęt oraz środki transportu potrzebne do realizacji prac zabezpieczy Wykonawca.

Rozliczenie prac remontowych nastąpi tylko za faktycznie zrealizowany zakres remontu.

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznych z Koordynatorem prac ze strony HCM.

Szczegółowych informacji w sprawie zakresu i przedmiaru robót remontowych oraz technologii wykonania prac udzielają:

Pan Łukasz Piełka tel. (32) 288 84 44 wew. 556, kom. 512 403 388

Pan Jan Siwiec tel. (32) 288 84 44 wew. 200.

Informujemy, że praca w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przebiega w styczności  z metalami ciężkimi.

Uwaga:

Pracownicy, którzy będą zatrudnieni na terenie HCM S.A. powinni posiadać aktualne badania lekarskie na zawartość metali ciężkich.

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która powinna zawierać:

 1. Koszt realizacji całości prac.
 2. Koszt realizacji poszczególnych etapów.
 3. Czas realizacji poszczególnych etapów.
 4. Warunki i forma płatności.
 5. Warunki i czas trwania gwarancji.
 6. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
 7. Oświadczenie, że złożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo-zakończeniowe.
 8. Referencje potwierdzające należyte wykonanie prac o podobnym zakresie.

Złożenie oferty, jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:

http://www.hcm.com.pl/pl/dzial/dla-dostawców

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

– posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,

– dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,

– posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Zakup oraz zabudowa monitoringu wraz z systemem archiwizacji w rejonie dolnej części pieca

należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura, pokój nr 101) w terminie do 7 czerwca 2018 r. godz. 1200.

Informacja o wyniku konkursu ofert zostanie zamieszczona na stronie internetowej:     

http://www.hcm.com.pl/pl/dzial/zakup-uslug

Zastrzegamy sobie prawo do :

 • swobodnego wyboru oferty,
 • negocjacji cenowych z wybranymi Oferentami,
 • odstąpienia od wykonania poszczególnych pozycji remontowych z prawem wykreślenia ich przed przystąpieniem do wykonania remontu jak i w trakcie trwania prac bez podania przyczyn,
 • zawarcia umowy na niepełny zakres robót,
 • unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.