Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie:

Remontu wentylatorów wg potrzeb wydziałów HCM S.A.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: P.B.P.P. „PIEC-BUD” Wrocław Sp. z o.o. z Legnicy.

Ilość i rodzaj wentylatorów:

 1. Howden – 10szt.
 2. Sturtevant – 6szt.
 3. GC-171 – 3szt.
 4. 11M11 – 3szt.
 5. 01M11 – 3szt.
 6. NEU 155 – 5szt.
 7. NEU 156 – 5szt.
 8. NEU 157 – 5szt.
 9. NEU 158 – 5szt.
 10. Zapalaczka – 5szt.
 11. Świeże powietrze 1 – 5szt.
 12. Świeże powietrze 2 – 5szt.
 13. Wentylator 160 – 2szt.
 14. Wentylator recyrkulacji – 2szt.
 15. WPT-56 – 3szt.
 16. CH100 – 3szt.
 17. WPWs – 71 – 1 szt.
 18. WPWs-63 – 10szt.
 19. WPWs-40 – 2szt.
 20. CHs – 55 – 2szt.
 21. Bocznikowy – 3szt.

Zakres prac:

 1. Własny załadunek oraz transport z HCM do siedziby Wykonawcy.
 2. Czyszczenie wirnika.
 3. Demontaż łożysk.
 4. Kontrola bicia wału (potwierdzony protokołem stwierdzającym zdatność wału do dalszej pracy).
 5. Pomiar grubości wirnika (potwierdzony protokołem stwierdzającym zdatność wirnika do dalszej pracy).
 6. Montaż wirnika w całość wraz z wymianą łożysk.
 7. Wyważenie dynamiczne wirnika.
 8. Regeneracja otworów do montażu okładzin w razie potrzeby.
 9. Spawanie pęknięć wirnika w razie potrzeby.
 10. Usuwanie deformacji wirnika.
 11. Transport oraz rozładunek wirnika we wskazanym miejscu na terenie HCM.

Przewidywany termin realizacji: marzec 2018r. – marzec 2019r.

W celu zapoznania się z miejscem, przedmiotem prac, warunkami realizacji remontu oraz stanem faktycznym wentylatorów Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z Koordynatorem prac ze strony HCM.

Dokumentacja techniczna do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela Pan :

 • Jakub Hajda 32 / 2 888 444 wew. 697, tel. kom. 502 590 953
 • Zdzisław Śliwa tel. 32 / 2 888 444 wew. 698, tel. kom. 512 403 422

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:

http://www.hcm.com.pl/pl/dzial/dla-dostawcow

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 • posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 • dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 • posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie wykonywania usług remontowych wentylatorów,
 • posiadają własny niezbędny sprzęt (wyważarka) oraz sprzęt transportowy (wózek widłowy i samochód do 3,5t lub samochód z żurawiem),
 • w razie potrzeby mają możliwość wykonania we własnym zakresie prac związanych z obróbką skrawaniem remontowanych wirników lub dorobieniem nowych części,
 • mają możliwość bezzwłocznego wykonania remontu w ciągu 2 tygodni od momentu przekazania wirnika.

UWAGI:

Po remoncie maksymalny poziom drgań nieprzekraczający stopnia B poziomów krytycznych przewidywanych przez normę ISO 10816. Do każdego wirnika należy dostarczyć protokół z wyważania.

Do remontu należy używać łożysk firm: FAG, SKF lub TIMKEN.

Materiały, sprzęt, urządzenia oraz transport potrzebne do wykonania zadania zabezpieczy Wykonawca.

Rozliczenie prac remontowych nastąpi tylko za faktycznie zrealizowany zakres remontu.

Informujemy, że praca w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przebiega                  w styczności  z metalami ciężkimi.

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która powinna zawierać:

 1. Koszt naprawy poszczególnych typów wentylatorów dla opcji:
  1. remont wentylatora wraz z łożyskami (należy podać producenta),
  2. remont wentylatora bez łożysk,
 2. Czas realizacji prac dla poszczególnych typów wentylatorów.
 3. Warunki i termin płatności.
 4. Warunki i czas trwania gwarancji.
 5. Referencje potwierdzające należyte wykonanie prac o podobnym zakresie.
 6. Oświadczenie, że złożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo-zakończeniowe.

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – PRI – Remont wentylatorów w 2018r.” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura) w terminie do 9 lutego 2018 r.  godz. 1200.

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.hcm.com.pl   w zakładce przetargi – zakup usług.

Zastrzegamy sobie prawo do :

 • swobodnego wyboru oferty,
 • negocjacji cenowych z wybranymi Oferentami,
 • odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
 • unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.
 • zawarcia umowy na niepełny zakres robót.