Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

Wykonanie instalacji sprężonego powietrza wraz z zabudową sprężarki.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: KAESER KOMPRESSOREN Sp. z o.o. z Warszawy.

Zakres prac został ujęty w dokumentacji technicznej – PT : 34-28-021-R00 pod nazwą: „PW Instalacja sprężonego powietrza wraz z zabudową sprężarki” opracowanej przez Biuro Projektów BIPROMET S.A. Katowice.

Dokumentacja techniczna – stanowiąca podstawę wyceny będzie dostępna do wglądu w siedzibie Zamawiającego – wydział PRI w dni robocze w godz. 800 do 1400 po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym. Inwestor dysponuje przedmiarem prac który może udostępnić oferentowi – przedmiar stanowi jedynie element pomocniczy w przygotowaniu oferty.

Ogólny zakres prac obejmuje:

 1. Instalację sprężarki z osuszaczem w istniejącej hali warsztatowo-magazynowej przylegającej do hali produkcyjnej.
 2. Rozprowadzenie instalacji rurowej wraz z zabudową niezbędnej armatury.
 3. Uporządkowanie terenu.

Przewidywany termin realizacji prac:  marzec/kwiecień 2018 r.

Materiały, sprzęt oraz środki transportu potrzebne do realizacji prac zabezpieczy Wykonawca.

Rozliczenie prac nastąpi tylko za faktycznie zrealizowany zakres prac.

Informujemy, że praca w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przebiega w styczności z metalami ciężkimi.

Uwaga:

Pracownicy, którzy będą zatrudnieni na terenie HCM S.A. powinni posiadać aktualne badania lekarskie na zawartość metali ciężkich.

Przed przystąpieniem do składania ofert, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac w terminach ujętych powyżej.

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która powinna zawierać:

 1. Koszt wykonania w/w prac, który winien wynikać z załączonego kosztorysu ofertowego.
 2. Termin realizacji prac – określenie minimalnego czasu wykonania całego zakresu.
 3. Oświadczenie, że przedłożona oferta dla poszczególnych prac obejmuje wszystkie prace przygotowawczo – zakończeniowe.
 4. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
 5. Warunki i czas trwania gwarancji.
 6. Warunki i termin płatności.

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielają:

Pan Jarosław Grabolus tel. (32) 288 84 44 wew. 542,

Złożenie oferty, jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:

http://www.hcm.com.pl/pl/dzial/dla-dostawców

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

– posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,

– dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,

– posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Wykonanie instalacji sprężonego powietrza wraz z zabudową sprężarki” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura, pokój nr 101) w terminie do 16 lutego 2018 r. godz. 1200.

Informacja o wyniku konkursu ofert zostanie zamieszczona na stronie internetowej:      

http://www.hcm.com.pl/zakup-uslug

Zastrzegamy sobie prawo do:

 • swobodnego wyboru oferty,
 • negocjacji cenowych z wybranymi Oferentami,
 • zawarcia umowy na niepełny zakres robót,
 • unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.

Jednocześnie oświadczamy, iż brak odpowiedzi na złożoną ofertę w terminie niezwłocznym, nie stanowi podstawy do wykonania usługi, przed złożeniem przez nas zamówienia.