Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie :

 • Doraźnych robót remontowych podczas planowanych postojów wydziałów produkcyjnych PSK, PSP – orientacyjny termin realizacji prac (średnio co 2 tygodnie).
 • Usuwania awarii w w/w wydziałach produkcyjnych – wymagana mobilność firmy do 2 godzin od zgłoszenia przez HCM S.A. awarii.

Zakres prac obejmuje : roboty ślusarskie, spawalnicze i montażowe oraz prefabrykację części.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRM: HKS ODRA Sp. z o.o. z Miasteczka Śląskiego i PREMONT Sp. z o.o. z Katowic.

Termin realizacji prac : marzec 2018r. ÷ marzec 2019r.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

 • dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 • posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie wykonywania usług remontowych urządzeń technologicznych hutniczych i fabryki kwasu siarkowego,
 • dysponujący mobilną brygadą remontową posiadającą niezbędne materiały i sprzęt, w sytuacji wystąpienia awarii, w tym możliwość wykonania obróbki strumieniowo – ściernej, środek transportu /wózek platformowy, wózek widłowy, samochód dostawczy do 3,5T/ opcjonalnie sprzęt do ciężkich robót typu ciężkie wózki widłowe i dźwigi,
 • posiadają możliwość zorganizowania podręcznego warsztatu remontowego na terenie HCM w celu dokonania drobnych bieżących napraw oraz dorobienia części (wykonanie konstrukcji spawanych oraz prace obróbki skrawaniem),
 • dysponują potencjałem ludzkim nie mniejszym jak 16 osób z uprawnieniami spawacza metodą oznaczoną nr 111 i 135 oraz wykwalifikowanych ślusarzy monterów i mechaników,
 • dyspozycyjność na każde wezwanie w okresie 6-ciu dni tygodnia,
 • możliwość ciągłej pracy przy usuwaniu awarii od momentu rozpoczęcia do zakończenia.

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która winna zawierać:

 1. Koszt: stawkę 1rbg.
 2. Cenę prac obróbkowych, cenę pracy sprzętu, środków transportowych oraz dźwigu.
 3. Oświadczenie o mobilności firmy w sytuacji wystąpienia awarii.
 4. Warunki i termin płatności.
 5. Warunki i czas trwania gwarancji.
 6. Dokumenty wskazujące wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed datą sporządzenia zapytania ofertowego prac remontowych, które są przedmiotem zapytania ofertowego.
 7. Oświadczenie oferenta, że nie został wobec niego złożony wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego lub wniosek o likwidację.
 8. Podanie ilości zatrudnionych pracowników w grupie mechaników obiektowych.
 9. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielają:
Pan Zdzisław Śliwa tel. 32 / 288 84 44 wew. 698, kom. 512 403 422.
Pan Piotr Wacławek  tel. 32 / 288 84 44 wew. 840, kom. 512 403 441.

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Bieżące prace remontowe w czasie postoi technologicznych wydziałów produkcyjnych” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura)   w terminie do 20 lutego 2018 r. godz. 1200.

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:

http://www.hcm.com.pl/przetargi

Zastrzegamy sobie prawo do:

 • swobodnego wyboru oferty,
 • negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
 • odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
 • unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.