Zarząd Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółki Akcyjnej („Spółka”) z siedzibą w Miasteczku Śląskim przy ul. Hutniczej 17, 42-610 Miasteczko Śląskie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000197025, o kapitale zakładowym w wysokości 79.000.000 złotych, wpłaconym w całości, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 27 ust. 1 – 3 Statutu Spółki zwołuje niniejszym:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. które odbędzie się w dniu 6 czerwca 2024 r. (czwartek), o godz. 10.00, w Miasteczku Śląskim w sali „Barbara” znajdującej się w Centrum Bankietowo – Konferencyjnym „KORAL” przy ulicy Hutniczej 13, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty netto z działalności kontynuowanej osiągniętej przez Spółkę w okresie od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2023.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2023.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółki Akcyjnej.
 11. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie modernizacji nagrzewnicy Cowpera na wydziale PSP”.
 12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

Ze względów organizacyjnych Zarząd Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zwraca się z prośbą o potwierdzenie udziału akcjonariuszy w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy do dnia 31 maja 2024 roku. 

 

Proponuje się dokonanie zmian w Statucie Spółki:

w § 21 ust. 2 Statutu Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. w miejsce pkt 21) wprowadza się pkt 21) i pkt 22) w brzmieniu:

„2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

(…)

21) zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego i schematu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki,

22) opiniowanie wniosków kierowanych do Walnego Zgromadzenia w przypadkach określonych Statutem Spółki.”.

 

Ogłoszenie ukazało się w dniu 14 maja 2024 r. w MSiG nr 93 (6995) pod poz. 23440.