Zarząd Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółki Akcyjnej („Spółka”) z siedzibą w Miasteczku Śląskim przy ul. Hutniczej 17, 42-610 Miasteczko Śląskie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000197025, o kapitale zakładowym w wysokości 79.000.000 złotych, wpłaconym w całości, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 27 ust. 1 – 3 Statutu Spółki zwołuje niniejszym:

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. które odbędzie się w dniu 19 czerwca 2023 r. (poniedziałek), o godz. 10.00, w Miasteczku Śląskim w sali „Barbara” znajdującej się w Centrum Bankietowo – Konferencyjnym „KORAL” przy ulicy Hutniczej 13, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2022.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2022.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2022.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółki Akcyjnej.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Rady Nadzorczej na VIII kadencję.
 12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

Ze względów organizacyjnych Zarząd Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zwraca się z prośbą o potwierdzenie udziału akcjonariuszy w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy do dnia 14 czerwca 2023 roku. 

 

Proponuje się dokonanie zmian w Statucie Spółki:

 

1. Zmiana § 21 ust. 3:

a) dotychczasowe brzmienie: „Oprócz spraw wymienionych w ust. 2, do kompetencji Rady Nadzorczej należą sprawy oddane wprost przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub inne postanowienia niniejszego Statutu Spółki.”.

 

b) na brzmienie: „Zawarcie przez Spółkę ze spółką dominującą, spółką zależną lub spółką powiązaną transakcji, której wartość zsumowana z wartością transakcji zawartych z tą samą spółką w okresie roku obrotowego przekracza 10% sumy aktywów Spółki w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki, nie wymaga zgody Rady Nadzorczej.”

 

2. Dodanie w § 21 ust. 4 w brzmieniu: „Oprócz spraw wymienionych w ust. 2, do kompetencji Rady Nadzorczej należą sprawy oddane wprost przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub inne postanowienia niniejszego Statutu Spółki.”.

 

Ogłoszenie ukazało się w MSiG 91 (6742) w dniu 12 maja 2023 r. poz. 23442.