Zarząd Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółki Akcyjnej („Spółka”) z siedzibą w Miasteczku Śląskim przy ul. Hutniczej 17, 42-610 Miasteczko Śląskie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000197025, o kapitale zakładowym w wysokości 79.000.000 złotych, wpłaconym w całości, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 27 ust. 1 – 3 Statutu Spółki zwołuje niniejszym:

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. które odbędzie się w dniu 25 czerwca 2020 roku (czwartek), o godz. 10.00, w Miasteczku Śląskim w sali „Florian” znajdującej się w Centrum Bankietowo – Konferencyjnym „KORAL” przy ulicy Hutniczej 13, z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2019.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym
 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
  z wykonywania obowiązków w roku obrotowym
 10. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Rady Nadzorczej na VII kadencję.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółki
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.
 13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

Ze względów organizacyjnych Zarząd Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zwraca się z prośbą o potwierdzenie udziału akcjonariuszy w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy do dnia 18 czerwca 2020 roku.

 

Proponuje się dokonanie zmian w Statucie Spółki:

 

 • zmiana 1 ust. 8:
 1. dotychczasowe brzmienie:

„Do Spółki stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji (tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 171, poz. 1397 ze zm.), ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000r., Nr 94, poz. 1037 ze zm.) oraz przepisy innych ustaw i postanowienia niniejszego Statutu.”

 1. na brzmienie:

„(skreślony)”

 • zmiana 2 ust. 1 Statutu Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. polegająca na dodaniu po punkcie 23) punktów od 24) do 40) w brzmieniu:

„24) Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu (PKD 08.12.Z),

25) Produkcja wapna i gipsu (PKD 23.52.Z),

26) Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 24.54.B),

27) Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków (PKD 25.50.Z),

28) Obróbka metali i nakładanie powłok na metale (PKD 25.61.Z),

29) Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37.00.Z),

30) Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (PKD 39.00.Z),

31) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B),

32) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z),

33) Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B),

34) Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z),

35) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z),

36) Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD 82.11.Z),

37) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z),

38) Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD 85.51.Z),

39) Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 86.90.E),

40) Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 88.99.Z).”

 

 • zmiana 3 ust. 3:
 1. dotychczasowe brzmienie:

„Wszystkie akcje imienne serii A zostały objęte przez Skarb Państwa. Odcinek zbiorowy akcji lub dokumenty akcji zostaną złożone do depozytu Spółki, na dowód czego Zarząd wyda Skarbowi Państwa stosowne zaświadczenie. Zarząd jest zobowiązany wydać akcje należące do Skarbu Państwa na jego żądanie.”

 1. na brzmienie:

„(skreślony)”

 • zmiana § 3 ust. 7:
 1. dotychczasowe brzmienie:

„Zarząd prowadzi księgę akcyjną. Zarząd może zlecić prowadzenie księgi akcyjnej bankowi lub firmie inwestycyjnej w Rzeczypospolitej Polskiej.”

 1. na brzmienie:

„(skreślony)”

 • zmiana § 7:
 1. dotychczasowe brzmienie:

„1.      W przypadku zniszczenia lub utracenia dokumentu akcji, świadectw tymczasowych oraz innych dokumentów wydawanych przez Spółkę, podlegają one umorzeniu na zasadach określonych w niniejszym paragrafie w ust. 2-5.

 1. O utracie lub zniszczeniu dokumentu Zarząd dokonuje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ogłoszenie, o którym mowa, powinno zawierać informację o zamiarze umorzenia tych dokumentów oraz wezwanie wszystkich do zgłoszenia, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia ukazania się ogłoszenia, sprzeciwu lub wykazania swoich uprawnień do wskazanych w tym ogłoszeniu dokumentów oraz wezwanie do przedłożenia zgubionych dokumentów.
 2. Jeżeli w terminie, o którym mowa w ust. 2, nikt nie zgłosi sprzeciwu, nie wykaże swoich uprawnień do wskazanych w ogłoszeniu dokumentów ani tych dokumentów nie przedłoży, Zarząd Spółki postanawia o ich umorzeniu.
 3. Po podjęciu uchwały o umorzeniu zniszczonych lub utraconych dokumentów, Zarząd Spółki sporządza duplikat dokumentu, co do którego podjął uchwałę o jego umorzeniu.
 4. Koszty ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, o którym mowa w ust. 2, ponosi Spółka, chyba że umorzenie takie nastąpiło na wniosek posiadacza umorzonego dokumentu.”
 5. na brzmienie:

„(skreślony)”

 • zmiana § 6 ust. 2 – 4:
 1. aktualne brzmienie:

„2.             Rozporządzenie akcjami imiennymi może nastąpić tylko po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Spółki. Zgody udziela Zarząd w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W razie odmowy zgody na przeniesienie akcji imiennych, Zarząd Spółki w terminie dwóch miesięcy od dnia zgłoszenia Spółce zamiaru przeniesienia akcji jest zobowiązany do wskazania nabywcy, ustalenia ceny akcji oraz terminu jej zapłaty. Termin zapłaty nie może być dłuższy niż trzy miesiące od dnia złożenia pisemnego wniosku przez Akcjonariusza.

 1. Postanowienia zawarte w ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do rozporządzenia częścią ułamkową akcji.
 2. Postanowień zawartych w ust. 2 i 3 nie stosuje się do zbywania akcji imiennych Spółki przez Skarb Państwa.”
 3. na brzmienie:

„2.             (skreślony)

 1. Postanowienia zawarte w ust. 1 stosuje się odpowiednio do rozporządzenia częścią ułamkową akcji.
 2. (skreślony)”

 

 • zmiana § 8:
 1. aktualne brzmienie:

„1. Uprawnionym pracownikom przysługuje prawo do nieodpłatnego nabycia do 15% akcji Spółki, objętych przez Skarb Państwa w dniu wpisania Spółki do rejestru przedsiębiorców, na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji oraz w rozporządzeniu Ministra Skarbu Państwa z dnia 29 stycznia 2003 roku w sprawie szczegółowych zasad podziału uprawnionych pracowników na grupy, ustalania liczby akcji przypadających na każdą z tych grup oraz trybu nabywania akcji przez uprawnionych pracowników (Dz. U. Nr 35, poz. 303 ze zm.).

 1. – Akcje nabyte przez uprawnionych pracowników, na zasadach określonych w ust. 1, nie mogą być przedmiotem obrotu przed upływem dwóch lat, z tym że akcje nabyte przez pracowników pełniących funkcje członków Zarządu – przed upływem trzech lat, od dnia zbycia przez Skarb Państwa pierwszych akcji na zasadach ogólnych. Akcje te nie mogą być w powyższych okresach zamieniane na akcje na okaziciela.
 2. – Akcje nabyte przez uprawnionych pracowników nie mogą być przedmiotem przymusowego wykupu, w trybie art. 418 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, w terminach, o których mowa w ust. 2.
 3. – Spółka udzieli Skarbowi Państwa pomocy w związku z realizacją prawa, o którym mowa w ust. 1.”
 4. na brzmienie:

„(skreślony)”

 • zmiana § 9:
 1. aktualne brzmienie:

„Akcjonariuszom: Skarbowi Państwa oraz spółce Zakłady Górniczo-Hutnicze „Bolesław” S.A. z siedzibą w Bukownie przysługują uprawnienia wynikające ze Statutu Spółki oraz odrębnych przepisów, w szczególności przysługuje im prawo do:

 • otrzymywania informacji o Spółce w formie sprawozdania kwartalnego, zgodnie z wytycznymi Ministra Skarbu Państwa (o ile istnieje wymóg jego sporządzania),
 • otrzymywania informacji o wszelkich istotnych zmianach w sytuacji finansowej i prawnej Spółki,
 • zawiadamiania o zwołaniu Walnego Zgromadzenia listem poleconym lub pocztą kurierską za pisemnym potwierdzeniem odbioru,
 • otrzymywania kopii wszystkich uchwał Rady Nadzorczej oraz protokołów z tych posiedzeń Rady nadzorczej, na których dokonywana jest roczna ocena działalności Spółki, podejmowane są uchwały w sprawie powoływania, odwoływania albo zawieszania w czynnościach członków Zarządu oraz z tych posiedzeń, na których zgłoszono zdanie odrębne do podjętych uchwał,
 • otrzymywania kopii informacji przekazywanych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych o udzielonych poręczeniach i gwarancjach, na podstawie art. 34 ustawy z dnia 8 maja 1997 roku o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. z 2003r., Nr 174, poz. 1689 ze zm.).”
 1. na brzmienie:

„Akcjonariuszowi: Zakłady Górniczo-Hutnicze „Bolesław” S.A. z siedzibą w Bukownie przysługują uprawnienia wynikające ze Statutu Spółki oraz odrębnych przepisów, w szczególności przysługuje mu prawo do:

 • otrzymywania informacji o wszelkich istotnych zmianach w sytuacji finansowej i prawnej Spółki,
 • zawiadamiania o zwołaniu Walnego Zgromadzenia listem poleconym lub pocztą kurierską za pisemnym potwierdzeniem odbioru,
 • otrzymywania kopii wszystkich uchwał Rady Nadzorczej oraz protokołów z tych posiedzeń Rady Nadzorczej, na których dokonywana jest roczna ocena działalności Spółki, podejmowane są uchwały w sprawie powoływania, odwoływania albo zawieszania w czynnościach członków Zarządu oraz z tych posiedzeń, na których zgłoszono zdanie odrębne do podjętych uchwał.”

 

 • zmiana § 14:
  1. aktualne brzmienie:

„1. Do czasu, gdy Skarb Państwa jest akcjonariuszem Spółki, Spółka zatrudnia średniorocznie powyżej 500 pracowników i bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa przyznają pracownikom Spółki prawo do wyboru kandydata na jednego członka Zarządu – Rada Nadzorcza powołuje w skład Zarządu jedną osobę wybraną przez pracowników Spółki na okres kadencji Zarządu.

 1. – Prawo zgłaszania kandydatów na członka Zarządu, o którym mowa w ust. 1, przysługuje każdej organizacji związkowej działającej w Spółce oraz grupom pracowników liczącym co najmniej 50 osób. Pracownik może udzielić poparcia tylko jednemu kandydatowi.
 2. – Kandydat na członka Zarządu wybierany przez pracowników nie musi posiadać wyższego wykształcenia ani legitymować się co najmniej pięcioletnim stażem pracy.
 3. – Rada Nadzorcza uchwala Regulamin Wyborów, zawierający szczegółowy tryb wyboru i odwoływania członka Zarządu powoływanego spośród osób wybranych przez pracowników oraz przeprowadzania wyborów uzupełniających, z zastrzeżeniem postanowień od § 14 do § 19.”
 4. b) na brzmienie:

„(skreślony)”

 • zmiana § 15:
 1. aktualne brzmienie:

„1. Wybory członka Zarządu wybieranego przez pracowników przeprowadzane są w głosowaniu tajnym, jako bezpośrednie i powszechne, przez Komisje Wyborcze powołane przez Radę Nadzorczą spośród pracowników Spółki. W skład Komisji nie może wchodzić osoba kandydująca w wyborach.

 1. Zarząd zobowiązany jest udzielić pomocy niezbędnej dla przeprowadzenia wyborów.
 2. Niedokonanie wyboru członka Zarządu wybieranego przez pracowników nie stanowi przeszkody do podejmowania ważnych uchwał przez Zarząd.
 3. Wybory kandydata na członka Zarządu wybieranego przez pracowników do Zarządu pierwszej kadencji zarządza Rada Nadzorcza. Wybór kandydata na członka Zarządu następnych kadencji odbywa się z uwzględnieniem postanowień § 16.
 4. Ustala się następujące zasady oraz tryb wyboru i odwołania członka Zarządu wybieranego przez pracowników, a także przeprowadzania wyborów uzupełniających:
 • wybory organizuje i przeprowadza Komisja Wyborcza. W przypadku wielozakładowej struktury organizacyjnej Spółki wybory organizuje i przeprowadza Główna Komisja Wyborcza przy pomocy Okręgowych Komisji Wyborczych,
 • komisje wyborcze są odpowiedzialne za sprawne przeprowadzenie wyborów, zgodnie
  z obowiązującymi przepisami prawa, Statutem Spółki, Regulaminem Wyborów oraz regulaminem prac Komisji,
 • do zadań Głównej Komisji Wyborczej należy w szczególności:
 1. opracowanie i ogłoszenie regulaminu prac Komisji,
 2. ustalanie listy okręgów wyborczych oraz terminarza wyborów,
 3. sprawdzanie i rejestrowanie list wyborców oraz ustalanie liczby pracowników, którym w dniu głosowania przysługuje czynne prawo wyborcze,
 4. bieżące kontrolowanie przebiegu wyborów w okręgach wyborczych i działalności Okręgowych Komisji Wyborczych oraz rozpatrywanie skarg dotyczących przebiegu wyborów,
 5. rejestrowanie zgłaszanych kandydatów oraz ogłaszanie ich listy,
 6. sporządzenie kart do głosowania i przygotowanie urn wyborczych,
 7. nadzorowanie przebiegu głosowania, obliczenie głosów, sporządzenie protokołu końcowego oraz ustalenie i ogłoszenie wyników wyborów,
 8. sprawowanie nadzoru nad ścisłym przestrzeganiem uchwalanego przez Radę Nadzorczą Regulaminu Wyborów oraz postanowień Statutu dotyczących wyborów, a także ich interpretacji w sprawach spornych,
 9. ustalenie obowiązującego wzoru specjalnej pieczęci wyborczej,
 • do zadań Okręgowej Komisji Wyborczej należy w szczególności:
 1. sprawdzenie list wyborców w danym okręgu wyborczym oraz ustalenie liczby pracowników, którym w dniu głosowania przysługuje czynne prawo wyborcze w okręgu wyborczym,
 2. przeprowadzenie głosowania i przekazanie urn z głosami do Głównej Komisji Wyborczej,
 3. współdziałanie z Główną Komisją Wyborczą w szczególności przy obliczaniu oddanych głosów.
 4. Bierne prawo wyborcze przysługuje osobie zgłoszonej w trybie określonym w ust. 7 oraz § 14 ust. 2.
 5. Kandydatów należy zgłaszać pisemnie do Głównej Komisji Wyborczej najpóźniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem głosowania.
 6. Za kandydata wybranego przez pracowników uznaje się osobę, która w wyborach uzyskała nie mniej niż 50% plus 1 ważnie oddanych głosów. Wynik głosowania jest wiążący dla Rady Nadzorczej pod warunkiem udziału w nim co najmniej 50% uprawnionych pracowników.
 7. W przypadku niedokonania wyboru zgodnie z ust. 8, przystępuje się do drugiej tury wyborów, w której uczestniczy dwóch kandydatów, którzy w pierwszej turze uzyskali największą liczbę głosów.
 8. Druga tura wyborów przeprowadzana jest zgodnie z trybem ustalonym dla tury pierwszej z uwzględnieniem zmian wynikających z ust. 9, z tym że wybrany zostaje kandydat, który otrzymał większą liczbę głosów, pod warunkiem że w głosowaniu wzięło udział co najmniej 50% uprawnionych pracowników.
 9. Po ustaleniu ostatecznych wyników wyborów Główna Komisja Wyborcza stwierdzi ich ważność, a następnie dokona stosownego ogłoszenia oraz przekaże dokumentację wyborów Radzie Nadzorczej.
 10. Radzie Nadzorczej przysługuje prawo do unieważniania wyborów, jeżeli uzna za uzasadnione zgłoszone zastrzeżenia, co do zgodności przeprowadzenia wyborów z regulaminem prac Komisji, Regulaminem Wyborów, niniejszym Statutem lub powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.”
 11. na brzmienie:

„(skreślony)”

 • zmiana § 16:
 1. aktualne brzmienie:

„1. Rada Nadzorcza zarządza wybory kandydata na członka Zarządu wybieranego przez pracowników Spółki na następną kadencję, w ciągu dwóch miesięcy, po upływie ostatniego pełnego roku obrotowego pełnienia funkcji przez członka Zarządu wybranego przez pracowników.

 1. – Wybory, o których mowa w ust. 1, powinny odbyć się w terminie jednego miesiąca od dnia ich zarządzenia przez Radę Nadzorczą.”
 2. b) na brzmienie:

„(skreślony)”

 • zmiana § 17:
 1. aktualne brzmienie:

„1. W razie odwołania, rezygnacji lub śmierci członka Zarządu powołanego spośród osób wybranych przez pracowników Spółki, przeprowadza się wybory uzupełniające.

 1. – Wybory uzupełniające zarządza Rada Nadzorcza, w terminie nieprzekraczającym jednego miesiąca od chwili uzyskania informacji o zdarzeniu uzasadniającym przeprowadzenie wyborów.
 2. – Wybory, o których mowa w ust. 1, powinny odbyć się w terminie jednego miesiąca od dnia ich zarządzenia przez Radę Nadzorczą.
 3. – Do wyborów uzupełniających stosuje się postanowienia § 14 i § 15.”
 4. na brzmienie:

„(skreślony)”

 • zmiana § 18:
 1. aktualne brzmienie:

„1. Na pisemny wniosek co najmniej 15% pracowników Spółki Rada Nadzorcza zarządza głosowanie w sprawie odwołania członka Zarządu wybranego przez pracowników.

 1. Wniosek w sprawie odwołania członka Zarządu wybranego przez pracowników, składa się do Zarządu, który niezwłocznie przekazuje go Radzie Nadzorczej.
 2. Głosowanie nad odwołaniem członka Zarządu wybranego przez pracowników, przeprowadza się w trybie dotyczącym jego wyboru.
 3. Wynik głosowania, o którym mowa w ust. 3, jest wiążący dla Rady Nadzorczej pod warunkiem udziału w nim co najmniej 50% uprawnionych pracowników i uzyskania większości niezbędnej jak przy wyborze.”
 4. na brzmienie:

„(skreślony)”

 • zmiana § 19:
 1. aktualne brzmienie:

„1. Z wybranym przez pracowników kandydatem na członka Zarządu, Rada Nadzorcza zawiera dodatkową umowę, na czas pełnienia funkcji, określając mu nowe prawa i obowiązki wynikające z jego funkcji w Zarządzie zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych i Statutem Spółki.

 1. – Wynagrodzenie członka Zarządu wybranego przez pracowników w czasie trwania jego mandatu jest ustalane w trybie i na zasadach przewidzianych dla pozostałych członków Zarządu.”
 2. na brzmienie:

„(skreślony)”

 • zmiana § 26:
 1. aktualne brzmienie:

„1. Od chwili, w której Skarb Państwa przestał być jedynym Akcjonariuszem Spółki, dwóch członków Rady Nadzorczej jest powoływanych spośród osób wybranych przez pracowników Spółki.

 1. Do wyborów na kandydata do Rady Nadzorczej powoływanego spośród osób wybranych przez pracowników, jego odwoływania i przeprowadzania wyborów uzupełniających, stosuje się odpowiednio przepisy od § 15 do § 18, z uwzględnieniem zmian wynikających z postanowień niniejszego paragrafu.
 2. Prawo zgłaszania kandydatów na członka Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 1, przysługuje każdej organizacji związkowej działającej w Spółce oraz grupom pracowników liczącym co najmniej 50 pracowników.
 3. Dany pracownik, może udzielić poparcia jednemu kandydatowi na każde z miejsc mandatowych.
 4. Za kandydata wybranego przez pracowników uznaje się osobę, która w wyborach uzyskała nie mniej niż 50% plus 1 ważnie oddanych głosów na każde z miejsc mandatowych. Wynik głosowania jest wiążący dla Walnego Zgromadzenia pod warunkiem udziału w nim co najmniej 50% uprawnionych pracowników.
 5. W przypadku niedokonania wyboru, zgodnie z ust. 5, przystępuje się do drugiej tury wyborów, w której uczestniczy dwóch kandydatów na każde z miejsc mandatowych, którzy w pierwszej turze uzyskali największą liczbę głosów.
 6. Druga tura wyborów przeprowadzana jest zgodnie z trybem ustalonym dla tury pierwszej z uwzględnieniem zmian wynikających z ust. 6, z tym że wybrani zostają kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów na dane miejsce mandatowe, pod warunkiem, że w głosowaniu wzięło udział co najmniej 50% uprawnionych pracowników.
 7. Niedokonanie wyboru członka lub członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników nie stanowi przeszkody do podejmowania ważnych uchwał przez Radę Nadzorczą.
 8. Rada Nadzorcza uchwala Regulamin Wyborów, zawierający szczegółowy tryb wyboru i odwoływania członków Rady Nadzorczej powołanych spośród osób wybranych przez pracowników oraz przeprowadzania wyborów uzupełniających, z zastrzeżeniem odpowiedniego stosowania postanowień od § 15 do § 18 oraz zmian wynikających z postanowień niniejszego paragrafu.”
 9. na brzmienie:

„(skreślony)”

 • zmiana § 28 ust. 3:
 1. aktualne brzmienie:

„Jeżeli żądanie o którym mowa w ust. 1 zostanie złożone na mniej niż 14 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, wówczas jest traktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.”

 1. na brzmienie:

„(skreślony)”

 • zmiana § 28 ust. 4:
 1. aktualne brzmienie:

„Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje również Akcjonariuszowi- Skarbowi Państwa niezależnie od udziału w kapitale zakładowym.”

 1. na brzmienie:

„(skreślony)”

 • dodanie po § 8 nowego § 8a w brzmieniu:

„1. Spółka wykonuje zobowiązania pieniężne Spółki wobec Akcjonariuszy z tytułu przysługujących im praw z akcji za pośrednictwem podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy, z zastrzeżeniem ust. 2.

 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o wyborze do wykonywania wszystkich lub niektórych zobowiązań pieniężnych Spółki wobec Akcjonariuszy z tytułu przysługujących im praw z akcji innego podmiotu niż podmiot wskazany w ust. 1 lub stwierdzić, że wszystkie lub niektóre zobowiązania pieniężne Spółki wobec Akcjonariuszy wykona Spółka.”
 • zmiana § 10 ust. 1:
 1. aktualne brzmienie:

„O przeznaczeniu czystego zysku Spółki decyduje uchwałą Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem dalszych postanowień. W szczególności Walne Zgromadzenie może czysty zysk Spółki:

 • w całości wyłączyć z podziału i przeznaczyć na kapitały (fundusze) Spółki,
 • w całości przeznaczyć do podziału pomiędzy Akcjonariuszy,
 • w części wyłączyć z podziału pomiędzy Akcjonariuszy i przeznaczyć na kapitały (fundusze) Spółki i w części podzielić pomiędzy Akcjonariuszy Spółki.”
 1. na brzmienie:

„O przeznaczeniu zysku Spółki decyduje uchwałą Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem dalszych postanowień. W szczególności Walne Zgromadzenie może zysk Spółki:

 • w całości wyłączyć z podziału i przeznaczyć na kapitały (fundusze) Spółki,
 • w całości przeznaczyć do podziału pomiędzy Akcjonariuszy,
 • w części wyłączyć z podziału pomiędzy Akcjonariuszy i przeznaczyć na kapitały (fundusze) Spółki i w części podzielić pomiędzy Akcjonariuszy Spółki.”

 

 • zmiana § 10 ust. 3:
 1. aktualne brzmienie:

„Czysty zysk Spółki przeznaczony do podziału pomiędzy Akcjonariuszy dzieli się pomiędzy nich proporcjonalnie do ich udziału w kapitale zakładowym Spółki.”

 1. na brzmienie:

„Zysk Spółki przeznaczony do podziału pomiędzy Akcjonariuszy dzieli się pomiędzy nich w stosunku do liczby akcji.”

 

 • zmiana § 10 ust. 4:
 1. aktualne brzmienie:

„Uchwała w przedmiocie przeznaczenia czystego zysku Spółki winna zapaść w ciągu sześciu miesięcy od zakończenia roku obrotowego.”

 1. na brzmienie:

„Uchwała w przedmiocie przeznaczenia zysku Spółki winna zapaść w ciągu sześciu miesięcy od zakończenia roku obrotowego.”

 

 • zmiana § 10 ust. 6:
 1. aktualne brzmienie:

„Dniem dywidendy jest dzień podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały o podziale zysku za dany rok obrotowy. Zwyczajne Walne Zgromadzenie może określić inny dzień dywidendy, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Dywidendę wypłaca się w dniu określonym w uchwale Walnego Zgromadzenia. Jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia nie określa dnia wypłaty dywidendy, dywidenda jest wypłacana w dniu określonym przez Radę Nadzorczą.”

 1. na brzmienie:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie określa dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy). Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala dzień dywidendy na dzień przypadający nie wcześniej niż pięć dni i nie później niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały o podziale zysku. Jeżeli uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie określa dnia dywidendy, dniem dywidendy jest dzień przypadający pięć dni od dnia powzięcia uchwały o podziale zysku. Dywidendę wypłaca się w terminie określonym w uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Jeżeli uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie określa terminu jej wypłaty, dywidenda jest wypłacana w terminie określonym przez Radę Nadzorczą. Termin wypłaty dywidendy wyznacza się w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia dywidendy. Jeżeli Zwyczajne Walne Zgromadzenie ani Rada Nadzorcza nie określą terminu wypłaty dywidendy, wypłata dywidendy powinna nastąpić niezwłocznie po dniu dywidendy.”

 • zmiana § 12 ust. 2:
 1. aktualne brzmienie:

„W przypadku gdy bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa wymagają przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka Zarządu, Rada Nadzorcza powołuje członków Zarządu lub cały Zarząd po uprzednim przeprowadzeniu takiego postępowania zgodnie ze stosownymi przepisami.”

 1. na brzmienie:

„(skreślony)”

 • zmiana § 12 ust. 3:
 1. aktualne brzmienie:

„Członek Zarządu składa rezygnację na piśmie Radzie Nadzorczej oraz do wiadomości Ministrowi Skarbu Państwa do czasu, gdy Skarb Państwa jest Akcjonariuszem Spółki.”

 1. na brzmienie:

„(skreślony)”

 • zmiana § 20 ust. 1:
 1. aktualne brzmienie:

„Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzy) do 6 (sześć) członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem odmiennych postanowień niniejszego Statutu. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie. Do chwili zbycia przez Skarb Państwa wszystkich posiadanych przez Skarb Państwa akcji Zakładów Górniczo- Hutniczych „Bolesław” S.A. z siedzibą w Bukownie, Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Skarbu Państwa powołuje i odwołuje jednego członka Rady Nadzorczej Spółki. Oświadczenie woli w tym zakresie składane jest Zarządowi Spółki i wymaga zachowania formy pisemnej. Niepowołanie członka Rady Nadzorczej przez Skarb Państwa nie stanowi przeszkody do podejmowania ważnych uchwał przez Radę Nadzorczą.”

 1. na brzmienie:

„Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzy) do 6 (sześć) członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.”

 • zmiana § 20 ust. 3:
 1. aktualne brzmienie:

„Członek Rady Nadzorczej składa rezygnację na piśmie Zarządowi oraz do wiadomości Ministrowi Skarbu Państwa do czasu, gdy Skarb Państwa jest Akcjonariuszem Spółki.”

 1. na brzmienie:

„(skreślony)”

 • zmiana § 27 ust. 4:
 1. aktualne brzmienie:

„Jeżeli wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę są imienne, Walne Zgromadzenie można zwołać za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem Zgromadzenia.”

 1. na brzmienie:

„Walne Zgromadzenie można zwołać za pomocą listów poleconych lub przesyłek kurierskich, pod warunkiem wysłania zawiadomienia na co najmniej dwa tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. Dzień wysłania listów lub przesyłek uważa się za dzień ogłoszenia. Zamiast listu lub przesyłki zawiadomienie może być wysłane pocztą elektroniczną na adres Akcjonariusza wskazany w rejestrze akcjonariuszy, a za pisemną zgodą Akcjonariusza na inny wskazany przez niego adres poczty elektronicznej.”

 

 • zmiana § 27 ust. 6:
 1. aktualne brzmienie:

„Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych do głosowania lub w sytuacjach określonych przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.”

 1. na brzmienie:

„Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z Akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu. Ponadto tajne głosowanie zarządza się w sytuacjach określonych przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.”

 

 • zmiana § 27 ust. 9:
 1. aktualne brzmienie:

„Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu Spółki albo osoba wyznaczona przez Zarząd z tym, że w przypadku zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Radę Nadzorczą lub Akcjonariuszy Walne Zgromadzenie otwiera osoba wyznaczona przez zwołującego. Następnie, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.”

 1. na brzmienie:

„Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu Spółki albo osoba wyznaczona przez Zarząd z tym, że w przypadku zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Radę Nadzorczą lub Akcjonariuszy Walne Zgromadzenie otwiera osoba wyznaczona przez zwołującego. Następnie, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.”

 

 • zmiana § 27 ust. 10:
 1. aktualne brzmienie:

„Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały, jeżeli jest na nim reprezentowana co najmniej połowa wszystkich akcji, o ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Statutu Spółki nie stanowią inaczej.”

 1. na brzmienie:

„Walne Zgromadzenie jest ważne, jeżeli jest na nim reprezentowana co najmniej połowa wszystkich akcji, o ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Statutu Spółki nie stanowią inaczej.”

 

 • zmiana § 34 ust. 1:
 1. aktualne brzmienie:

„Spółka publikuje swoje ogłoszenia objęte obowiązkiem publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.”

 1. na brzmienie:

„Spółka publikuje swoje ogłoszenia objęte obowiązkiem publikacji w Monitorze Sądowym
i Gospodarczym, a także na własnej stronie internetowej. Na stronie internetowej Spółki zamieszcza się również firmę podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy, w którym są zarejestrowane akcje Spółki.”

 

Ogłoszenie ukazało się w MSiG nr 100 (5990) z dnia 25.05.2020 r.