Zarząd Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółki Akcyjnej („Spółka”) z siedzibą w Miasteczku Śląskim przy ul. Hutniczej 17, 42-610 Miasteczko Śląskie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000197025, o kapitale zakładowym w wysokości 79.000.000 złotych, wpłaconym w całości, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 27 ust. 1 – 3 Statutu Spółki zwołuje niniejszym:

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. które odbędzie się w dniu 27 maja 2022 roku (piątek), o godz. 10.00, w Miasteczku Śląskim w sali „Barbara” znajdującej się w Centrum Bankietowo – Konferencyjnym „KORAL” przy ulicy Hutniczej 13, z następującym porządkiem obrad:

 

  1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.
  6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2021.
  8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2021.
  9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2021.
  10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

Ze względów organizacyjnych Zarząd Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zwraca się z prośbą o potwierdzenie udziału akcjonariuszy w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy do dnia 20 maja 2022 roku. 

 

Ogłoszenie ukazało się w MSiG 85/2022 (6484) w dniu 4 maja 2022 r. poz. 23738