Zarząd Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółki Akcyjnej („Spółka”) z siedzibą w Miasteczku Śląskim przy ul. Hutniczej 17, 42-610 Miasteczko Śląskie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000197025, o kapitale zakładowym w wysokości 79.000.000 złotych, wpłaconym w całości, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 27 ust. 1 – 3 Statutu Spółki zwołuje niniejszym:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. które odbędzie się w dniu 17 czerwca 2021 roku (czwartek), o godz. 10.00, w Miasteczku Śląskim w sali „Florian” znajdującej się w Centrum Bankietowo – Konferencyjnym „KORAL” przy ulicy Hutniczej 13, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2020.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym
 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
  z wykonywania obowiązków w roku obrotowym
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółki Akcyjnej.
 11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

Ze względów organizacyjnych Zarząd Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zwraca się z prośbą o potwierdzenie udziału akcjonariuszy w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy do dnia 10 czerwca 2021 roku.

 

Proponuje się dokonanie zmian w Statucie Spółki:

zmiana § 2 ust. 1 Statutu Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. polegająca na tym, że:

 1. kropkę na końcu punktu 40) zastępuje się przecinkiem;
 2. po punkcie 40) dodaje się punkty 41) – 54) w następującym brzmieniu:

„41) Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych (PKD 25.1),

42) Obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD 25.62.Z),

43) Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych (PKD 25.9),

44) Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych (PKD 28.15),

45) Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, maszyn i urządzeń (PKD 33.1),

46) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.2),

47) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.1),

48) Roboty związane z budową dróg kołowych i szynowych (PKD 42.1),

49) Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.2),

50) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej (PKD 42.9),

51) Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę (PKD 43.1),

52) Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.2),

53) Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.3),

54) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane (PKD 43.9).”.