Zarząd Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna („Spółka”), z siedzibą w Miasteczku Śląskim, przy ul. Hutniczej 17, 42-610 Miasteczko Śląskie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000197025, o kapitale zakładowym w wysokości 79.000.000 złotych, wpłaconym w całości, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 398 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 27 ust. 1 – 3 Statutu Spółki zwołuje niniejszym:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. które odbędzie się w dniu 17 października 2023 roku (wtorek), o godz. 10:00, w Miasteczku Śląskim w sali „Barbara” znajdującej się w Centrum Bankietowo – Konferencyjnym „KORAL” przy ulicy Hutniczej 13, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy dodatkowej.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy dodatkowej z utworzonego w tym celu kapitału rezerwowego.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji pozostałych kapitałów rezerwowych i zwiększenia kapitału zapasowego.
  8. Dokonanie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia przez Hutę Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

Ogłoszenie ukazało się w MSiG 182 (6833) w dniu 20.09.2023 r., poz. 45314.