Zarząd Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna („Spółka”), z siedzibą w Miasteczku Śląskim, przy ul. Hutniczej 17, 42-610 Miasteczko Śląskie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000197025, o kapitale zakładowym w wysokości 79.000.000 złotych, wpłaconym w całości, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 398 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 27 ust. 1 – 3 Statutu Spółki zwołuje niniejszym:

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. które odbędzie się w dniu 1 października 2020 roku (czwartek), o godz. 10:00, w Miasteczku Śląskim w sali „Barbara” znajdującej się w Centrum Bankietowo – Konferencyjnym „KORAL” przy ulicy Hutniczej 13, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na realizację II etapu zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja układu odciągowego namiarowni PSP” w zakresie wykonania i uruchomienia inwestycji.
  6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.