Szanowni Państwo,

Zarząd Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. informuje, iż w dniu 2 września 2020 roku do Krajowego Rejestru Sądowego zostały wpisane zmiany statutu Spółki uchwalone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 25 czerwca 2020 roku.

Zmiany te dotyczą między innymi zapisów § 6 statutu Spółki, którego aktualne brzmienie jest następujące:

§ 6

  1. Akcje Spółki są zbywalne.
  2. Rozporządzenie akcjami imiennymi wymaga zgody Spółki. Zgody udziela Zarząd w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
  3. W razie odmowy zgody Spółka wskazuje Innego Nabywcę w terminie 2 miesięcy od dnia zgłoszenia Spółce zamiaru przeniesienia akcji.
  4. Zarząd do dnia 30 czerwca każdego roku kalendarzowego, po podjęciu przez Walne Zgromadzenie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, wybiera biegłego spośród biegłych zajmujących się wyceną akcji wpisanych na listę biegłych sądowych prowadzoną przez Prezesa dowolnego Sądu Okręgowego. Biegły wybrany przez Zarząd ustala cenę rynkową akcji Spółki. Cena rynkowa ustalona przez biegłego stanowi cenę nabycia akcji przez Innego Nabywcę co do akcji objętych, rozpatrzonymi przez Zarząd odmownie, wnioskami o zgodę Spółki na rozporządzenie złożonymi Spółce w okresie od dnia ustalenia ceny rynkowej przez biegłego wybranego w danym roku, do dnia ustalenia ceny rynkowej przez biegłego wybranego w kolejnym roku kalendarzowym zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu. Dniem ustalenia ceny rynkowej przez biegłego na potrzeby niniejszego paragrafu jest dzień zakomunikowania przez biegłego Zarządowi ostatecznej wyceny.
  5. W przypadku gdy żaden z biegłych z list, o których mowa w ustępie poprzedzającym nie podejmie się przedstawienia wyceny lub nie przedstawi wyceny w terminie do 31 sierpnia danego roku kalendarzowego Zarząd wybiera biegłego spośród członków stowarzyszeń zrzeszających biegłych wyceny przedsiębiorstw w Polsce.
  6. Termin zapłaty ceny przez Innego Nabywcę wynosi 3 miesiące od dnia zgłoszenia Spółce wniosku o wyrażenie zgody na przeniesienie akcji.
  7. Zbycie akcji w postępowaniu egzekucyjnym nie wymaga zgody Spółki.
  8. Postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie stosuje się odpowiednio do rozporządzenia częścią ułamkową akcji.
  9. Zarząd wybiera pierwszego biegłego w terminie miesiąca od dnia wpisu zasad określonych w powyższych ustępach do rejestru. Cena rynkowa ustalona przez pierwszego biegłego stanowi cenę nabycia akcji przez Innego Nabywcę co do akcji objętych, rozpatrzonymi przez Zarząd odmownie, wnioskami o zgodę Spółki na rozporządzenie złożonymi Spółce w okresie od dnia wpisu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym do dnia ustalenia ceny rynkowej przez kolejnego biegłego wybranego przez Zarząd zgodnie z powyższymi ustępami.”

 

Celem ułatwienia występowania do Zarządu Spółki w sprawach dotyczących rozporządzania akcjami imiennymi Spółki poniżej został przygotowany wzór wniosku do pobrania.

Zwracamy się z prośbą o zapoznanie się z aktualnym brzmieniem § 6 statutu Spółki oraz stosowanie się do ww. zapisów.

 

z poważaniem,

Zarząd Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A.

 

Załącznik: