Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że nowe, wchodzące stopniowo w życie od 1 stycznia 2020 r., przepisy wprowadziły szereg zmian w funkcjonowaniu spółek akcyjnych rynku niepublicznego (Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, dalej jako „Ustawa”).

Zmiany te dotyczą również akcji spółki Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. (dalej jako „Spółka”). Od 1 marca 2021 r. wszystkie dotychczas wystawione dokumenty (odcinki zbiorowe) akcji Spółki z mocy Ustawy tracą swoją moc obowiązującą, a prawa związane z akcjami podlegają ujawnieniu w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez Trigon Dom Maklerski S.A. (dalej jako „Dom Maklerski”) wybranym przez Walne Zgromadzenie Spółki.

Akcjonariuszem Spółki będzie osoba wpisana do rejestru akcjonariuszy. Rejestr akcjonariuszy będzie jawny dla wszystkich akcjonariuszy w nim zapisanych oraz dla Spółki. Oznacza to, że informacje w nim zawarte będą dostępne i jawne dla przywołanych wyżej podmiotów. Akcjonariusze będą mieli prawo wglądu do rejestru. Zakres ujawnianych danych został opisany w Ustawie.

Przez 5 lat od utworzenia rejestru akcjonariuszy, czyli do 1 marca 2026 r., dokumenty akcji zachowują moc dowodową w zakresie wykazania wobec Spółki przez akcjonariuszy swoich praw udziałowych.

Szczegółowe informacje na temat rejestru akcjonariuszy oraz zmian wprowadzonych Ustawą zostały opublikowane na stronie Domu Maklerskiego https://rejestr.akcjonariuszy.pl/.

Zgodnie z Art. 16 Ustawy Spółka jest zobowiązana do pięciokrotnego wezwania akcjonariuszy do złożenia dokumentów (odcinków zbiorowych) akcji w Spółce. Spółka powinna dokonywać wezwań w sposób właściwy dla zwoływania walnego zgromadzenia. Akcjonariusz oddając dokumenty akcji Spółce, otrzymuje pokwitowanie. Wezwania będą publikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz na stronie Spółki w miejscu wyznaczonym do komunikacji z akcjonariuszami https://hcm.com.pl/dla-akcjonariuszy/.

Spółka zwraca się o osobiste stawiennictwo w siedzibie Spółki w wyznaczonym dniu wskazanym w poniższym harmonogramie w godzinach od 9:00 do 17:00, celem złożenia dokumentów akcji Spółce i ujawnienia w rejestrze akcjonariuszy od 1 marca 2021 r.

 

data Oznaczenie grupy Akcjonariuszy
(w kolejności alfabetycznej nazwisk Akcjonariuszy)
20.08.2020 r. od A do G
21.08.2020 r. od H do M
03.09.2020 r. od N do Ś
08.10.2020 r. od T do Ź

 

Ze względu na Covid-19 Akcjonariusze są zobowiązani do przestrzegania wskazanych terminów obsługi oraz śledzenia informacji zamieszczonych na stronie internetowej Spółki w miejscu wyznaczonym do komunikacji z akcjonariuszami. Zmiana terminu wskazanego powyżej wymaga wcześniejszego uzgodnienia telefonicznego ze Spółką lub Domem Maklerskim.

Więcej informacji na temat procedury złożenia Spółce dokumentów akcji zgodnie z wezwaniem Spółki mogą Państwo uzyskać dzwoniąc do:

  • Biura Zarządu Spółki 32/2 888 444 wew. 300 w godzinach od 8:00 do 14:00;
  • Call Center Domu Maklerskiego: 801 292 292, +48 126 292 292, +48 123 748 748 (opłata zgodnie z taryfą operatora) w dni robocze w godz. 10:00 – 16:00.

 

Zarząd Huty Cynku „Miasteczko Śląskie Spółka Akcyjna