Walne Zgromadzenie w dniu 17 czerwca 2021 roku dokonało podziału zysku netto wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2020 i z całości zysku netto przeznaczyło na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy Spółki kwotę 15.800.000,00 zł.

 

Ustalona kwota dywidendy przypadająca na każdą z akcji Spółki serii A wynosi 2,00 zł (słownie: dwa złote 00/100) brutto.

Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest dzień 23.06.2021 roku (dzień dywidendy). Prawo do dywidendy nabywa Akcjonariusz, któremu przysługiwały akcje Spółki do końca dnia wskazanego w zdaniu poprzednim.

Wypłata dywidendy Akcjonariuszom zostanie dokonana w dniu 21.07.2021 roku (dzień wypłaty dywidendy) za pośrednictwem podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki, to jest za pośrednictwem Trigon Domu Maklerskiego S.A. z siedzibą w Krakowie.

 

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących wypłaty dywidendy prosimy o kontakt z Trigon Dom Maklerski S.A.. Kontakt z Trigon Dom Maklerski jest możliwy poprzez:

  1. Call Center tel.: 801 292 292, +48 126 292 292, +48 123 748 748 (opłata zgodnie z taryfą operatora) w dni robocze w godz. 10:00 – 16:00,
  2. e-mail: rejestr.akcjonariuszy@trigon.pl