Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. z siedzibą w Miasteczku Śląskim („Spółka”) informuje, iż w dniu 19 czerwca 2023 r. Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę o podziale zysku netto wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2022 r.

Kwota dywidendy przypadająca na każdą z akcji Spółki wynosi 2,05 zł brutto.

Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest dzień 01.09.2023 roku (dzień dywidendy). Prawo do dywidendy nabywa akcjonariusz, któremu przysługiwały akcje Spółki do końca dnia wskazanego w zdaniu poprzednim.

Wypłata dywidendy akcjonariuszom zostanie dokonana w dniu 30.11.2023 roku (dzień wypłaty dywidendy) za pośrednictwem podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki, to jest za pośrednictwem Trigon Domu Maklerskiego S.A. z siedzibą w Krakowie.

Akcjonariusz zainteresowany aktualizacją wniosków lub danych na potrzeby wypłaty dywidendy składa do Trigon Domu Maklerskiego S.A. dyspozycję zawierającą zaktualizowane wnioski lub dane z odpowiednim wyprzedzeniem.

Zaktualizowane dyspozycje wypłaty dywidendy będą przyjmowane w oddziałach Trigon Domu Maklerskiego S.A. Zaktualizowane dyspozycje można przesyłać również korespondencyjnie, jednakże w takim przypadku podpis na dyspozycji powinien być poświadczony notarialnie lub poświadczony w inny sposób uzgodniony uprzednio z Trigon Domem Maklerskim S.A. Akcjonariusze, którzy będą osobiście składali dyspozycję, proszeni są o zabranie ze sobą dowodu osobistego.

W sprawie dywidendy za 2022 r. można kontaktować się z Trigon Domem Maklerskim S.A. za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta, tel.: ,+48 126 292 411 , +48 126 292 292, 801 292 292 (opłata zgodnie z taryfą operatora) w dni robocze w godz. 10:00 – 17:00 lub pisząc na adres rejestr.akcjonariuszy@trigon.pl.

Oddziały Trigon Domu Maklerskiego S.A., czynne w dni robocze w godzinach 8:45 – 17:00:

  • Kraków (ul. Mogilska 65, 31-545 Kraków)
  • Częstochowa (Al. NMP 28, 42-200 Częstochowa)
  • Warszawa (Plac Unii, Budynek B, ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa).

 

Załączniki: