Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. z siedzibą w Miasteczku Śląskim („Spółka”) informuje, iż w dniu 27 maja 2022 r. Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę o podziale zysku netto wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2021 r. Kwota dywidendy przypadająca na każdą z akcji Spółki wynosi 6,40 zł brutto.

Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest dzień 2.06.2022 roku (dzień dywidendy). Prawo do dywidendy nabywa akcjonariusz, któremu przysługiwały akcje Spółki do końca dnia wskazanego w zdaniu poprzednim.

Wypłata dywidendy akcjonariuszom zostanie dokonana w dniu 11.07.2022 roku (dzień wypłaty dywidendy) za pośrednictwem podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki, to jest za pośrednictwem Trigon Domu Maklerskiego S.A. z siedzibą w Krakowie.

Akcjonariusz zainteresowany aktualizacją wniosków lub danych na potrzeby wypłaty dywidendy składa Trigon Dom Maklerski S.A. dyspozycję zawierającą zaktualizowane wnioski lub dane z odpowiednim wyprzedzeniem. Wzory dyspozycji na potrzeby między innymi aktualizacji wniosków lub danych zostały zamieszczone na stronie internetowej Spółki jako załączniki do niniejszej informacji.

Zaktualizowane dyspozycje wypłaty dywidendy będą przyjmowane w placówkach Trigon Domu Maklerskiego S.A. Zaktualizowane dyspozycje można przesyłać również korespondencyjnie, jednakże w takim przypadku podpis na dyspozycji powinien być poświadczony notarialnie lub poświadczony w inny uzgodniony uprzednio z Trigon Domem Maklerskim S.A. sposób. Akcjonariusze, którzy będą osobiście składali dyspozycję, proszeni są o zabranie ze sobą dowodu osobistego.

W sprawie dywidendy za 2021 r. można kontaktować się z Trigon Domem Maklerskim S.A. za pośrednictwem Call Center tel.: 801 292 292, +48 126 292 292, +48 122 887 878 (opłata zgodnie z taryfą operatora) w dni robocze w godz. 10:00 – 16:00 lub pisząc na adres rejestr.akcjonariuszy@trigon.pl.

Oddziały Trigon Domu Maklerskiego S.A., czynne w dni robocze w godzinach 8:45 – 17:00:

  • Kraków (ul. Mogilska 65, 31-545 Kraków)
  • Częstochowa (Al. NMP 28, 42-200 Częstochowa)
  • Warszawa (Plac Unii, Budynek B, ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa).

 

Załączniki: