Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. z siedzibą w Miasteczku Śląskim („Spółka”) informuje, iż w dniu 17 października 2023 r.  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy dodatkowej z kapitału rezerwowego Spółki.  Kwota dywidendy przypadająca na każdą z akcji Spółki wynosi 1,35 zł brutto.

Dniem ustalenia prawa do dywidendy dodatkowej jest dzień 24.10.2023 roku (dzień dywidendy). Prawo do dywidendy nabywa akcjonariusz, któremu przysługiwały akcje Spółki do końca dnia wskazanego w zdaniu poprzednim.

Wypłata dywidendy dodatkowej akcjonariuszom zostanie zrealizowana w dniu 30.11.2023 roku (dzień wypłaty dywidendy) za pośrednictwem podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki, to jest za pośrednictwem Trigon Domu Maklerskiego S.A. z siedzibą w Krakowie.

W celu aktualizacji wniosków lub danych na potrzeby wypłaty dywidendy, Akcjonariusz składa do Trigon Domu Maklerskiego S.A. dyspozycję zawierającą zaktualizowane wnioski lub dane z odpowiednim wyprzedzeniem.

Zaktualizowane dyspozycje wypłaty dywidendy można składać osobiście w oddziałach Trigon Domu Maklerskiego S.A., korespondencyjnie (w takim przypadku podpis na dyspozycji powinien zostać poświadczony notarialnie) lub w inny sposób, uzgodniony uprzednio z Trigon Domem Maklerskim S.A.

W sprawie dywidendy dodatkowej można kontaktować się z Trigon Domem Maklerskim S.A. za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta, tel.: ,+48 126 292 411 , +48 126 292 292, 801 292 292 (opłata zgodnie z taryfą operatora) w dni robocze w godz. 10:00 – 17:00 lub pisząc na adres rejestr.akcjonariuszy@trigon.pl.

Oddziały Trigon Domu Maklerskiego S.A., czynne w dni robocze w godzinach 8:45 – 17:00:

  • Kraków (ul. Mogilska 65, 31-545 Kraków)
  • Warszawa (Plac Unii, Budynek B, ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa).

 

Załączniki:

  • zalacznik-nr-1 wzór dyspozycji wypłaty zobowiązań pieniężnych (osoby fizyczne)
  • zalacznik-nr-2 wzór dyspozycji wypłaty zobowiązań pieniężnych (osoby prawne)